Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 27.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
 

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,

direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Rīgā 2015.gada 20.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 27.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-908, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2015-VSS-909, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par primārās enerģijas ietaupījuma aprēķināšanas metodiku koģenerācijas stacijām"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-910, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par akselerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-887, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.5.  VSS-888
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību""  Finanšu ministrija      Izskatīts VSS 
1.6.  VSS-889
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.460 "Padziļinātās sadarbības programmas komisijas nolikums""   Finanšu ministrija      Izskatīts VSS 
1.7.  2015-VSS-897, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  VSS-890
 
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izskatīts VSS 
1.9.  2015-VSS-891, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta rīkojuma atzīšanu par spēku zaudējušu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2015-VSS-896, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"  Kultūras ministrija       
1.11.  2015-VSS-902, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2015-VSS-903, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala "Pilsrundāle 1", Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2015-VSS-904, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma Latgales ielā 2, Kārsavā, Kārsavas novadā, nodošanu Kārsavas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2015-VSS-905, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2015-VSS-898, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi”  Tieslietu ministrija       
1.16.  2015-VSS-892, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Gaismas prospektā 2/6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija       
1.17.  2015-VSS-893, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""  Veselības ministrija       
1.18.  2015-VSS-894, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumos Nr.315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""  Veselības ministrija       
1.19.  2015-VSS-895, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""  Veselības ministrija       
1.20.  2015-VSS-899, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2015-VSS-900, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2015-VSS-901, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2015-VSS-906, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2015-VSS-907, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr.1114 "Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2015-VSS-911, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra instrukcijā Nr. 16 "Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-46
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Izskatīts VSS 
2.2.  2015-VSS-752, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.09.2015.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-181
TA-1710 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 15.februāra rīkojuma Nr.93 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  J.Upeniece I.Bērziņa S.Ālmane  Izskatīts VSS 
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-1428
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu