Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 19.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - 
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja 

I.Gailīte
Rīgā 2015.gada 13.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 19.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-1241, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-1240, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""  Ārlietu ministrija       
1.3.  2015-VSS-1247, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-1248, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-1249, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6.pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-1231, Likumprojekts  Likumprojekts "Publisko iepirkumu likums"  Finanšu ministrija       
1.7.  2015-VSS-1232, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienības Zaķusalas krastmalā 3, Rīgā, daļas iznomāšanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2015-VSS-1242, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2015-VSS-1243, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas likvidāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2015-VSS-1244, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2015-VSS-1245, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā kultūras centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija       
1.12.  2015-VSS-1246, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumi"  Kultūras ministrija       
1.13.  2015-VSS-1233, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.14.  2015-VSS-1234, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.15.  2015-VSS-1236, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Ceļš Vidzemes šoseja-Lauciņi" Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2015-VSS-1237, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.185 "Jūrnieku ārstu atzīšanas kārtība""   Satiksmes ministrija       
1.17.  2015-VSS-1238, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2015-VSS-1239, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1.pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2015-VSS-1235, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija       
1.20.  2015-VSS-1250, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2015-VSS-1251, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2015-VSS-1252, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-461
 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-463
 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Ārējo tirgu apgūšana-ārējais mārketings" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-477
 
Informatīvais ziņojums "Par iespēju precizēt Sabiedriskā labuma organizāciju likumā sabiedriskā labuma organizāciju definīciju un darbības jēdzienu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2015-VSS-456, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Augstskolas RISEBA Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-576
TA-2393 
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra sēdes protokola Nr.66 57.§ 4.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)  K.Lore S.Sproģe I.Raugze E.Kāpostiņš  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu