Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 4.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2016.gada 29.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 4.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-99, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.936 "Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-106, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par valstīm un starptautiskajām organizācijām, kuras sastādījušas to personu sarakstus, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2016-VSS-104, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-108, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par apvienošanās izvērtēšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2016-VSS-109, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2016-VSS-97, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2016-VSS-98, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Drošības policija nodrošina aizsargājamo amatpersonu aizsardzību (apsardzi)"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2016-VSS-91, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2016-VSS-92, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Katlu māja 2", Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu bez atlīdzības Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2016-VSS-93, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par būves–stadiona-nodošanu bez atlīdzības Viļānu novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2016-VSS-94, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2016-VSS-90, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku norises laiku"  Kultūras ministrija       
1.13.  2016-VSS-89, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.47 "Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem""  Labklājības ministrija       
1.14.  2016-VSS-110, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumu Nr.649 "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Komisiju un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju par kvalitātes un drošības prasību savietojumu ar sTESTA tīklu, kas tiek nodrošināts IDABC programmas ietvaros" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2016-VSS-111, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumos Nr.489 "Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2016-VSS-101, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dokumentu juridiskā spēka likumā"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2016-VSS-107, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.820 "Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu""  Tieslietu ministrija       
1.18.  2016-VSS-112, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumos Nr.143 "Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā""  Tieslietu ministrija       
1.19.  2016-VSS-100, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama pacientu ierobežošana, izmantojot ierobežojošus līdzekļus, un priekšmetu saraksts, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē un saņemt ar sūtījumiem (pienesumiem)"  Veselības ministrija       
1.20.  2016-VSS-95, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kā arī atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskajiem noteikumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2016-VSS-96, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2016-VSS-105, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2016-VSS-102, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2016-VSS-103, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veterināro zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2016-VSS-113, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"   Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-225, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 29.02.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-738
 
(2015) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" 8.4.1.1.pasākuma "Izmēģinājumprojekts bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu atbalstam" īstenošanas noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2016-VSS-735, MK rīkojuma projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2016.) Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu un maģistrālo tīklu Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.4.  VSS-744
 
(2015) Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  2016-VSS-828, MK rīkojuma projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.08.2016.) Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu radioaktīvo atkritumu glabātavai "Radons""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

3.2.    (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Par atbildīgo ministriju un iestāžu kompetences sadalījumu par likumiem    Valsts kanceleja   A.Leitāne-Šķēle I.Birkhāne   

Jautājuma izskatīšanu atlikt

Skatīt protokolu