Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 7.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 30.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 7.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-640, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-644, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Inčukalna pazemes krātuve" izmantošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-645, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-646, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.2 "Čiekuri", Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2016-VSS-647, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par elektrotīklu pārvades savienojuma "Igaunijas–Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums" rekonstrukcijai un jaunbūvei paredzētās darbības akceptu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2016-VSS-648, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektrotīklu pārvades savienojumam "Igaunijas–Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2016-VSS-634, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2016-VSS-635, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 9.marta rīkojumā Nr.164 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā""  Finanšu ministrija       
1.9.  2016-VSS-636, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība""  Finanšu ministrija       
1.10.  2016-VSS-637, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2016-VSS-638, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Imperatora ielā 8, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija       
1.12.  2016-VSS-649, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmā esošo koledžu un studējošo pašpārvaldes finansēšanas, kā arī akadēmiskā personāla atlīdzības noteikšanas kārtība"   Iekšlietu ministrija       
1.13.  2016-VSS-655, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2016-VSS-656, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2016-VSS-657, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.871 "Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2016-VSS-658, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts, pašvaldību un valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2016-VSS-639, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.18.  2016-VSS-643, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija       
1.19.  VSS-650
 
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" nolikums"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2016-VSS-651, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveides nolīgumu"   Tieslietu ministrija       
1.21.  2016-VSS-652, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Vienotās patentu tiesas izveides nolīgumu"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2016-VSS-641, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Celtnieku ielā 1, Viļānos, Viļānu novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2016-VSS-642, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.58 Pionieru ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2016-VSS-654, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2016-VSS-653, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-1323, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 22.07.2016.) Likumprojekts "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  2016-VSS-249, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 28.07.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  VSS-1359
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 19.08.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.4.  VSS-1318
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.10.2016.) Informatīvais ziņojums "Par valsts piešķirtās dotācijas finansējuma apmēru viena izglītojamā ēdināšanai, kāds tiek novirzīts pārtikas produktu iegādei"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.5.  2016-VSS-343, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 16.08.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-29
TA-1348 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""  Valsts kanceleja  S.Līce (Valsts kanceleja)  T.Trubača  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu