Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 6.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 30.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 6.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-943, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā"  Finanšu ministrija       
1.2.  2016-VSS-944, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija       
1.3.  2016-VSS-953, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.619 "Kontrolpirkuma veikšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2016-VSS-954, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegādi, papildu nepieciešamo personālu esošo struktūrvienību nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, kā arī depo ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu un papildus nepieciešamo finansējumu 2018.gadam un turpmākajiem gadiem"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2016-VSS-945, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2016-VSS-946, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas Juridiskās augstskolas Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2016-VSS-947, Plāna projekts  Plāna projekts "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam īstenošanas plāns 2017.–2018.gadam"  Kultūras ministrija       
1.8.  2016-VSS-958, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.37 "Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību""  Satiksmes ministrija       
1.9.  VSS-959
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""  Satiksmes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.10.  2016-VSS-960, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""   Satiksmes ministrija       
1.11.  2016-VSS-961, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2016-VSS-962, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2016-VSS-963, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām""  Tieslietu ministrija       
1.14.  2016-VSS-955, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija       
1.15.  2016-VSS-956, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.16.  2016-VSS-957, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  Veselības ministrija       
1.17.  2016-VSS-948, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumos Nr.418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2016-VSS-949, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.815 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" īstenošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2016-VSS-950, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos CITADEL projekta īstenošanai Eiropas Savienības programmas "HORIZON 2020" ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2016-VSS-951, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2016-VSS-952, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.375 "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  VSS-964
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.35 "Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2016-VSS-965, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības olu apritei nelielā apjomā"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2016-VSS-966, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-990, MK rīkojuma projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.10.2016.) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2016-VSS-967, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 25.11.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.496 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-871
TA-2004 
Informatīvais ziņojums "Par problēmām valsts institūciju lietošanā un apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā"  Finanšu ministrija  I.Bērziņa (Finanšu ministrija)  A.Milzarājs L.Lāce L.Šulca I.Lipovska  Izskatīts VSS 
3.2.  TA-1869  (jautājuma izskatīšana tiks atlikta) Konceptuāls ziņojums "Par priekšlikumiem par valsts politikas sabiedrības integrācijas jomā finansējuma pārvaldības modeļa maiņu, virzoties uz vienotu un koordinētu valsts politikas īstenošanu sabiedrības integrācijas jomā"  Kultūras ministrija  S.Voldiņš (Kultūras ministrija)  S.Vēvere L.Šulca R.Ādamsons E.Kleina  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-1540
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu