Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 27.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

I.Gailīte

Rīgā, 2016.gada 21.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 27.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-1027, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 2.decembra rīkojuma Nr.584 "Par darba grupu sarunām par Latvijas Republikas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2016-VSS-1028, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.698 "Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) konsultatīvās padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2016-VSS-1029, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 25.augusta rīkojuma Nr.589 "Par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sadarbības politikas pamatnostādnēm" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2016-VSS-1033, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2016-VSS-1034, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2016-VSS-1035, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2016-VSS-1036, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2016-VSS-1037, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtē un pieņem lēmumu par to, vai piekļuve dabasgāzes krātuvēm (izņemot Inčukalna pazemes gāzes krātuvi) ir tehniski un ekonomiski pamatota, lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi sistēmai lietotāju apgādes vajadzībām un palīgpakalpojumu saņemšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  VSS-1038
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2016-VSS-1039, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas, privatizācijas sertifikātu izmantošanas un aprites administrēšanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.11.  VSS-1012
 
Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienības Zīlānu ielā 68I, Jēkabpilī, daļas iznomāšanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2016-VSS-1026, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.812 "Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2016-VSS-1021, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par 2017./2018.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2016-VSS-1018, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1534 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi""  Labklājības ministrija       
1.15.  VSS-1019
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 22.decembra rīkojumā Nr.749 "Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2016-VSS-1020, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu""  Labklājības ministrija       
1.17.  2016-VSS-1015, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2016-VSS-1016, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki-Nereta-Subate pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2016-VSS-1023, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2016-VSS-1024, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Babītes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.21.  VSS-1025
 
Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2016-VSS-1017, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.23.  2016-VSS-1013, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2016-VSS-1014, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2016-VSS-1030, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.624 "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības augļu džemam, ievārījumam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2016-VSS-1031, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanu"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2016-VSS-1032, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2016-VSS-1022, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi""  Valsts kanceleja       
1.29.  2016-VSS-1040, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"  Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1359
 
(2015) (saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1360
 
(2015) (saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2016-VSS-1182, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1371
TA-2357 
Likumprojekts "Trauksmes cēlēju aizsardzības likums"   Valsts kanceleja  I.Kušķe (Valsts kanceleja)  I.Kronberga I.Aile L.Medina G.Kukle D.Spūle M.Knoks R.Koņuševskis A.Auziņa A.Strīķeris Ž.Stare A.Buliņš D.Amerika K.Rācenājs J.Volberts J.Veide A.Alaine S.Tukiša I.Tīmane I.Skirusa A.Alksnis I.Piļāne I.Luste M.Noriņa V.Vītoliņš  Iesniegt atkārtotai izskatīšanai VSS 
Skatīt protokolu