Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 19.janvāra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 19.janvāra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2017.gada 13.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 19.janvārī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-61, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Atmodas bulvārī 7, Liepājā, pārņemšanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-62, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2017-VSS-37, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pārstāvību starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2017-VSS-38, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, dienesta un speciālo pasu turētājiem"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2017-VSS-60, Likumprojekts  Likumprojekts "Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 15.protokolu"  Ārlietu ministrija       
1.6.  2017-VSS-55, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.9 Gaujas ielā 8, Līgatnē, Līgatnes novadā, nodošanu Līgatnes novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2017-VSS-56, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas "Parka Gravas", Mālpils novadā, neprivatizētās daļas–dzīvokļa Nr.5 nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2017-VSS-45, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ievu alejā 39, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-46, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2017-VSS-47, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumiem un to sagatavošanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.11.  2017-VSS-48, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem, pēc kādiem izvērtē, vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā minētās darbības Latvijā tiek veiktas brīvas konkurences apstākļos, un par prasībām Eiropas Komisijai"  Finanšu ministrija       
1.12.  2017-VSS-49, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku"  Finanšu ministrija       
1.13.  2017-VSS-50, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumiem un to sagatavošanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.14.  2017-VSS-51, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par iesnieguma par iepirkuma procedūras pārkāpumiem depozīta samaksas vai iesniegšanas un atmaksāšanas vai atdošanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.15.  2017-VSS-52, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Profesionālās darbības pārkāpumu saraksts"  Finanšu ministrija       
1.16.  2017-VSS-53, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība"  Finanšu ministrija       
1.17.  2017-VSS-54, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"  Finanšu ministrija       
1.18.  2017-VSS-65, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Padomes Lēmumā 2007/845/TI (2007.gada 6.decembris) attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā paredzētā līdzekļu atguves dienesta noteikšanu"   Iekšlietu ministrija       
1.19.  2017-VSS-44, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"  Labklājības ministrija       
1.20.  2017-VSS-42, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pārrauga pašvaldību ceļu būvniecību un uzturēšanu"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2017-VSS-43, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2017-VSS-63, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 22.novembra sēdes protokollēmuma (protokols Nr.64, 2.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā, atsavināšanu izsolē un jauna tieslietu nozares iestāžu administratīvā centra celtniecību Jēkabpilī"" izpildes gaitu"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2017-VSS-64, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.septembra rīkojumā Nr.438 "Par finansējuma piešķiršanu ministrijām (centrālajām valsts iestādēm) Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanas izdevumu segšanai""   Tieslietu ministrija       
1.24.  2017-VSS-39, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2017-VSS-40, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sadzīves atkritumu poligonu pētniecības un attīstības darbībām, kas vērstas uz apglabājamā apjoma samazināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2017-VSS-41, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas sniegšanas kārtību par savākto, reģenerācijai nodoto, atkritumu poligonā nodoto un atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2017-VSS-57, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2017-VSS-58, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2017-VSS-59, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2017-VSS-36, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-715
 
(2010) (saņemta atsaukuma vēstule) Instrukcijas projekts "Ministru kabineta kārtības rullī noteikto dokumentu elektroniskās aprites un tehniskās sagatavošanas kārtība"   Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu