Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 2.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2017.gada 27.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 2.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-96, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-97, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamā īpašuma domājamo daļu pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2017-VSS-98, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2017-VSS-99, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr.706 "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2017-VSS-100, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.542 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus un veic to uzskaiti""  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2017-VSS-114, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2017-VSS-115, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2017-VSS-116, Plāna projekts  Plāna projekts "Energoefektivitātes politikas alternatīvo pasākumu plāns enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķa 2014.-2020.gadam sasniegšana"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2017-VSS-117, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību un apmēru, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos obligātā enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanai un kārtību, kādā tiek izmantoti energoefektivitātes fonda līdzekļi"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2017-VSS-91, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Baltāsbaznīcas ielā 29, Rīgā, valstij piederošo 4/21 domājamo daļu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2017-VSS-119, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2017-VSS-92, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2017-VSS-101, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.14.  2017-VSS-95, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par apgādnieka zaudējuma pensijas, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā minimālo apmēru un tā pārskatīšanas kārtību"  Labklājības ministrija       
1.15.  2017-VSS-118, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2017-VSS-106, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts ģerboni""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2017-VSS-107, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2017-VSS-108, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija       
1.19.  2017-VSS-109, Likumprojekts  Likumprojekts "Kooperatīvo sabiedrību likums"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2017-VSS-110, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja reorganizāciju un tā struktūrvienības–filiāles "Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzejs" nodošanu Rīgas Stradiņa universitātei"  Veselības ministrija       
1.21.  2017-VSS-111, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""  Veselības ministrija       
1.22.  2017-VSS-112, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija       
1.23.  2017-VSS-113, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu""  Veselības ministrija       
1.24.  2017-VSS-93, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2017-VSS-94, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  VSS-102
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumos Nr.475 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  2017-VSS-103, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2017-VSS-104, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2017-VSS-105, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-838
 
(2016) (saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-908
TA-141 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1176 "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība""  Veselības ministrija  J.Zvejnieks (Veselības ministrija)  A.Jurševica  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2017-VSS-965, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu (līdz 2017.gada 4.maijam) Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Prasības olu apritei nelielā apjomā"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija  Zemkopības ministrija   
4.2.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu