Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 23.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2017.gada 17.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 23.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-197, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā civilajam ekspertam pēc atgriešanās no starptautiskās misijas sedz sociālās rehabilitācijas izdevumus"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-198, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.93 "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2017-VSS-199, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei 7.Siguldas kājnieku pulka kritušo karavīru pieminekļa atjaunošanai"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  VSS-200
 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības pašvaldību īpašumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2017-VSS-202, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 22.maija rīkojumā Nr.187 "Par valsts nekustamā īpašuma objektu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā""  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2017-VSS-203, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.7.  2017-VSS-214, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības finansēšanas modeļa pilnveidošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2017-VSS-192, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-193, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2017-VSS-194, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija       
1.11.  2017-VSS-195, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  Finanšu ministrija       
1.12.  2017-VSS-196, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība"  Finanšu ministrija       
1.13.  2017-VSS-207, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2017-VSS-208, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.105 "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2017-VSS-209, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2017-VSS-221, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2017-VSS-222, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2017-VSS-210, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Labklājības ministrija       
1.19.  2017-VSS-211, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā"  Labklājības ministrija       
1.20.  2017-VSS-212, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par darbadienas pārcelšanu 2018.gadā"  Labklājības ministrija       
1.21.  2017-VSS-213, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.352 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.22.  2017-VSS-215, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2017-VSS-216, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2017-VSS-217, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V683", Višķu pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2017-VSS-218, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"  Satiksmes ministrija       
1.26.  2017-VSS-219, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Maksātnespējas administrācijas amatpersonu un darbinieku dienesta apliecībām"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2017-VSS-220, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par personas datu publiskošanu katastrofu situācijās"  Tieslietu ministrija       
1.28.  2017-VSS-223, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Papildprotokola ieviešanas variantiem"   Tieslietu ministrija       
1.29.  2017-VSS-204, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas turējumā esošo SIA "Rīgas Hematoloģijas centrs" kapitāldaļu ieguldīšanu SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" pamatkapitālā"  Veselības ministrija       
1.30.  2017-VSS-201, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2017-VSS-205, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Meliorācijas likumā"  Zemkopības ministrija       
1.32.  2017-VSS-206, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.554 "Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-964
 
(2016) (saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.35 "Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-395
TA-293 
Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"  Iekšlietu ministrija  I.Pētersone-Godmane (Iekšlietu ministrija)  V.Vītoliņš  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja   A.Lapiņš   

Izskatīts VSS

VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-273
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu