Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 2.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte
Rīgā, 2017.gada 24.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 2.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-231, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2017-VSS-232, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-233, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumā Nr.697 "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-234, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2017-VSS-235, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2017-VSS-224, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Latviešu strēlnieku laukumā 3, Rīgā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā un pievienošanu valsts nekustamajam īpašumam Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-225, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-226, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-227, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Zaļās Zemes ielā 12, Skrīveros, Skrīveru novadā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2017-VSS-228, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam""  Finanšu ministrija       
1.11.  2017-VSS-229, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.12.  2017-VSS-230, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija instrukcijas Nr.5 "Kārtība, kādā Valsts atbalsta programmu koordinācijas un pilnveidošanas konsultatīvajā padomē piesaka un izvērtē valsts atbalsta programmas, kuras īsteno finanšu instrumentu veidā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija       
1.13.  2017-VSS-245, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2017-VSS-246, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2017-VSS-247, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2017-VSS-248, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam"  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2017-VSS-249, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām–Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2017-VSS-236, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par sistemātisku ilgtermiņa risinājumu īpaši atzīmējamo svētku un atceres pasākumu nodrošināšanai un finansēšanai"  Kultūras ministrija       
1.19.  2017-VSS-242, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2017-VSS-243, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2017-VSS-244, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts himnu""  Tieslietu ministrija       
1.22.  2017-VSS-250, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2017-VSS-251, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2017-VSS-237, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.623 "Meliorācijas kadastra noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2017-VSS-238, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.26.  VSS-239
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 18. maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Zemkopības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.27.  2017-VSS-240, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2017-VSS-241, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-888
 
(2016) (saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1293
 
(2015) (saņemta atsaukuma vēstule) Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēmas izmaksu plāns"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-941
TA-245 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1997.gada 25.novembra rīkojuma Nr.595 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"  Ekonomikas ministrija  J.Stinka (Ekonomikas ministrija)  I.Lipovska K.Lore  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu