Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 9.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte
Rīgā, 2017.gada 3.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 9.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-268, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgumu par diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību darbinieku ģimenes locekļu apmaksātu nodarbinātību"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2017-VSS-269, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-270, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Labās prakses un pieredzes apmaiņa tautsaimniecības produktivitātes un konkurētspējas veicināšanā" īstenošanai"   Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-252, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.5.  2017-VSS-272, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.454 "Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu""  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2017-VSS-273, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pagaidu ieceļošanas dokumentu"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2017-VSS-261, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgumu par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2017-VSS-262, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2017-VSS-263, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018.mācību gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2017-VSS-253, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai "Saules skola""   Kultūras ministrija       
1.11.  2017-VSS-257, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 106.sesijā Ženēvā"  Labklājības ministrija       
1.12.  2017-VSS-258, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Labklājības ministrija       
1.13.  VSS-259
 
Plāna projekts "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2018.-2020.gadam"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2017-VSS-260, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.15.  2017-VSS-274, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2017-VSS-271, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.176 "Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2017-VSS-254, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2017-VSS-255, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2017-VSS-256, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Rešņi", Vilces pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2017-VSS-264, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.136 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas flotes modernizācija"""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2017-VSS-265, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumos Nr.118 "Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2017-VSS-266, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2017-VSS-267, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1175
 
(2015) (saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Latvijas Zēģelētāju savienība" bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  TA-456  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi"  Finanšu ministrija  J.Salmiņa (Finanšu ministrija)   I.Runča K.Voiniča   Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2017-VSS-1030, MK noteikumu projekts  (2016) Par virzības apturēšanas periodu (līdz 2017.gada 6.jūnijam) Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.624 "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības augļu džemam, ievārījumam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim""  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija  Zemkopības ministrija   
4.2.    Jaunais publisko iepirkumu regulējums    D.Gaile (Finanšu ministrija)  A.Lapiņš   

Izskatīts VSS

4.3.    Par publisko elektronisko iepirkumu noteikumiem    O.Fiļipovičs (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  A.Lapiņš I.Lipovska L.Neilande D.Gaile U.Bisenieks   

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu