Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 1.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

J.Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 26.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 1.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-569, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2017-VSS-570, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-559, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.4.  2017-VSS-563, Likumprojekts  Likumprojekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda vadības likums"  Finanšu ministrija       
1.5.  2017-VSS-582, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2017-VSS-583, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2017-VSS-584, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2017-VSS-585, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2017-VSS-586, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.36 "Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2017-VSS-587, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Liepājas Universitātes īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2017-VSS-588, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Murjāņu inženiertehniskie tīkli", Murjāņos, Sējas novadā; "Klintslejas 4", Murjāņos, Sējas novadā, nodošanu bez atlīdzības Sējas novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2017-VSS-589, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2017-VSS-590, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2017-VSS-591, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2017-VSS-592, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2017-VSS-593, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2017-VSS-560, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas""   Kultūras ministrija       
1.18.  2017-VSS-561, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.19.  2017-VSS-567, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2017-VSS-568, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2017-VSS-571, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Krapes, Meņģeles, Ogresgala un Suntažu pagastā"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2017-VSS-572, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2017-VSS-573, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2017-VSS-574, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2017-VSS-575, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.26.  2017-VSS-576, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda-piespiedu darbs-izpildi""   Tieslietu ministrija       
1.27.  2017-VSS-577, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa-sabiedriskais darbs-izpildi""  Tieslietu ministrija       
1.28.  2017-VSS-578, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.107 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods-probācijas uzraudzība""  Tieslietu ministrija       
1.29.  2017-VSS-562, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība, un ūdens kvalitātes pārvaldība"  Veselības ministrija       
1.30.  2017-VSS-564, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2017-VSS-565, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  VSS-566
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo dzīvokļu īpašumu "Gailīši"-1 un "Gailīši"-2 , Virgas pagastā, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.33.  2017-VSS-579, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""  Zemkopības ministrija       
1.34.  2017-VSS-580, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumos Nr.649 "Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.35.  2017-VSS-581, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-397
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-79
TA-989 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija  S.Muceniece (Veselības ministrija)  A.Logoša  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2017-VSS-352, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu (līdz 2017.gada 18.augustam) Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija  Zemkopības ministrija   
4.2.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu