Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 3.augusta darba kārtība (Informējam, ka š.g. 3.augusta Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - 
direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja
Baiba Medvecka

Rīgā, 2017.gada 28.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 3.augustā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-822, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2017-VSS-823, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" pārveides par valsts aģentūru "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" uzsākšanu"   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-804, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2017-VSS-805, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.5.  2017-VSS-806, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2017-VSS-807, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-808, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Saulstaru ielā 4A, Ogrē, Ogres novadā nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-809, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgās zemes vienības kopā ar valstij piekritīgām būvēm Arodu ielā 92, Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-810, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2017-VSS-811, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem"  Finanšu ministrija       
1.11.  2017-VSS-815, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumos Nr.708 "Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2017-VSS-816, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  VSS-812
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 11.oktobra rīkojumā Nr.743 "Par bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" pārveidošanu par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2017-VSS-813, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par būvju ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" pamatkapitālā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  VSS-814
 
Rīkojuma projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2017-VSS-821, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2017.gada darba programmas ietvaros līdzfinansētā projekta īstenošanai"  Labklājības ministrija       
1.17.  2017-VSS-830, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"  Labklājības ministrija       
1.18.  2017-VSS-824, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Dzīvokļa īpašuma likumā"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2017-VSS-825, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2017-VSS-826, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V1222" Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, nodošanu Grobiņas novada pašvaldības īpašumā"   Satiksmes ministrija       
1.21.  2017-VSS-827, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "1905.gada iela P79" Kokneses pagastā, Kokneses novadā, nodošanu Kokneses novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2017-VSS-828, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2018.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2017-VSS-835, Ziņojums turpmākai rīcībai  Protokollēmuma projekts "Par Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām, parakstīšanu"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2017-VSS-817, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2017.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"  Veselības ministrija       
1.25.  2017-VSS-818, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija       
1.26.  2017-VSS-819, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2017-VSS-820, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2017-VSS-833, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Vīnes konvencijas par ozona slāņa aizsardzību Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām Kigali grozījumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2017-VSS-829, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.514 "Gaļas liellopu pārraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2017-VSS-831, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030"  Zemkopības ministrija       
1.31.  2017-VSS-832, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  Zemkopības ministrija       
1.32.  VSS-834
 
Informatīvais ziņojums "Par vēja elektrostaciju parka projektēšanas un būvniecības ieceri Ventspils novadā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Informatīvie jautājumi
2.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu