Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 30.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 24.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 30.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-1251, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.64 "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2017-VSS-1252, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumu Nr.942 "Noteikumi par būtiskajām prasībām šķiltavām un to uzraudzības kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-1253, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-1254, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2017-VSS-1255, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2017-VSS-1256, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2017-VSS-1257, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem institūciju sadarbības jautājumu risināšanai, administratīvo datu avotu pilnveidošanai un administratīvā sloga mazināšanai"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  VSS-1260
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2017-VSS-1232, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu""  Finanšu ministrija       
1.10.  2017-VSS-1233, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā iekļaujamo informāciju"  Finanšu ministrija       
1.11.  2017-VSS-1234, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.927 "Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.12.  2017-VSS-1235, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.13.  2017-VSS-1238, Konceptuāls ziņojums  Konceptuāls ziņojums "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2017-VSS-1236, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.15.  2017-VSS-1237, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.16.  2017-VSS-1245, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.992 "Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2017-VSS-1246, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2017-VSS-1258, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.19.  2017-VSS-1259, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.20.  2017-VSS-1239, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2017-VSS-1240, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.366 "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2017-VSS-1241, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.250 "Noteikumi par darbībām emisijas reģistrā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2017-VSS-1242, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmanto 2018.gadam paredzēto apropriāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2017-VSS-1243, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2018.-2050.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2017-VSS-1244, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2017-VSS-1247, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2017-VSS-1248, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.269 "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2017-VSS-1249, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Darvdedži-Kažoki 2" Olaines pagastā, Olaines novadā nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2017-VSS-1250, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-479
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-956
TA-2543 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju""  Tieslietu ministrija  M.Baltiņš (Tieslietu ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-1785
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija      

Izskatīts VSS

VI. Informatīvie jautājumi
5.1.    Dažādi jautājumi    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu