Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 29.marta darba kārtība (Informējam, ka š.g. 29.marta Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 23.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 29.martā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-311, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.780 "Noteikumi par kārtību, kādā izmaksājama kompensācija uz militārajām mācībām iesauktajiem rezerves karavīriem, un kompensācijas apmēru""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-312, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos Nr.47 "Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas atļaujas piešķiršanas kārtība starptautisko publisko tiesību subjektiem""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2018-VSS-313, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2018-VSS-314, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Meža ielā 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2018-VSS-315, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.826 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2018-VSS-320, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2018-VSS-321, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  VSS-306
 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma Jūrmalā pārdošanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2018-VSS-307, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Valmieras pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2018-VSS-308, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.11.  2018-VSS-309, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam""  Finanšu ministrija       
1.12.  2018-VSS-310, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.13.  2018-VSS-322, Likumprojekts  Likumprojekts "Ieroču aprites likums"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2018-VSS-316, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2018-VSS-317, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2018-VSS-332, Plāna projekts  Plāna projekts "Velosatiksmes attīstības plāns 2018.-2020.gadam"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2018-VSS-333, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2018-VSS-334, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Tukuma novada domei piederošā nekustamā īpašuma "Dzelzceļa stacijas Tukums 1 perons", Tukumā, Tukuma novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija       
1.19.  2018-VSS-330, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.20.  2018-VSS-331, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.488 "Noteikumi par zvērinātu notāru reģistru un grāmatu formu un to vešanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2018-VSS-327, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2016.gada Darba plānā ietverto vienoto rīcību par tabakas uzraudzību"  Veselības ministrija       
1.22.  VSS-328
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2018-VSS-329, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par veselības aprūpes pakalpojumiem reto slimību jomā"  Veselības ministrija       
1.24.  2018-VSS-318, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv attīstību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  VSS-319
 
Likumprojekts "Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  2018-VSS-323, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""   Zemkopības ministrija       
1.27.  2018-VSS-324, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2018-VSS-325, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Talsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2018-VSS-326, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1127
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2017) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Slokas ielā 144, Rīgā, 1187/1272 domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1128
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2017) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Slokas ielā 144, Rīgā, 85/1272 domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu