Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 10.maija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 10.maija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 7.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 10.maijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-434, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-442, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūru Baltijas jūras valstu padomē (BJVP) no 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.jūnijam"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2018-VSS-443, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2018-VSS-444, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā Konsulārajā reģistrā iekļauj un izmanto informāciju par paredzamu īslaicīgu uzturēšanos ārvalstīs"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2018-VSS-453, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma aprēķināšanai"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2018-VSS-423, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2018-VSS-424, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Celmu ielā 2, Jūrmalā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-425, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  Finanšu ministrija       
1.9.  2018-VSS-426, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra noteikumos Nr.754 "Muitas deklarācijas papildu aiļu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.10.  2018-VSS-427, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes, muitas iestāžu, nodokļu un muitas policijas ierēdņu dienesta pakāpēm"  Finanšu ministrija       
1.11.  2018-VSS-428, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu formas tērpiem, dienesta pakāpju atšķirības zīmēm un žetoniem"  Finanšu ministrija       
1.12.  2018-VSS-429, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību maiņu"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2018-VSS-435, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2018-VSS-436, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.932 "Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2018-VSS-430, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.16.  2018-VSS-431, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra noteikumos Nr.575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3.pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.17.  2018-VSS-432, Plāna projekts  Plāna projekts "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2019.-2020.gadam"  Labklājības ministrija       
1.18.  2018-VSS-433, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās""  Labklājības ministrija       
1.19.  2018-VSS-438, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Aizupes skola A", Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2018-VSS-439, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2018-VSS-440, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošās kompleksās inženierbūves–valsts vietējā autoceļa V46 "Ādaži–Garkalne" posma 7,9.–8,5.km–nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2018-VSS-441, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Vidus mežs A" Garkalnes novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2018-VSS-445, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.941 "Izpildu lietu reģistra noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.24.  2018-VSS-446, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Informācijas par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem iegūšanas un apstrādes kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2018-VSS-447, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas iekļaušanas tiesisko pamatu, saturu, apjomu un apstrādes kārtību"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2018-VSS-437, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas pārskatu veidlapām veselības aprūpes jomā un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību"   Veselības ministrija       
1.27.  2018-VSS-448, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nodrošinājuma piemērošanas kārtība lauksaimniecības un tās pārstrādes produktiem"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2018-VSS-449, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2018-VSS-450, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.30.  2018-VSS-451, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2018-VSS-452, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""  Zemkopības ministrija       
III. Informatīvie jautājumi
2.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu