Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 31.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 25.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 31.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-526, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2018-VSS-523, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Daugavpils novadā un Valkas novada Valkas pilsētā nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.3.  2018-VSS-524, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.4.  2018-VSS-525, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem""  Finanšu ministrija       
1.5.  2018-VSS-528, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.57 "Aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2018-VSS-529, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.153 "Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2018-VSS-530, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.735 "Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2018-VSS-531, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kelovas zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2018-VSS-532, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2018-VSS-533, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2.pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2018-VSS-527, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.12.  2018-VSS-534, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.13.  2018-VSS-535, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.14.  2018-VSS-550, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Audžuģimenes noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.15.  2018-VSS-551, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.16.  2018-VSS-537, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Zālītes iela P", Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2018-VSS-538, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2018-VSS-539, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma "P 8", Suntažu pagastā, Ogres novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2018-VSS-543, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Priekuļu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2018-VSS-544, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Madonas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2018-VSS-545, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē publicējamo ziņu noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2018-VSS-546, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2018-VSS-547, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem""  Tieslietu ministrija       
1.24.  2018-VSS-548, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2018-VSS-536, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem ierobežošanu"  Veselības ministrija       
1.26.  2018-VSS-540, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija       
1.27.  2018-VSS-541, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.28.  VSS-542
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  2018-VSS-549, TEHNISKIE - MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 7.augusta instrukcijas Nr.11 "Kārtība, kādā valsts tiešās pārvaldes iestādes ievieto informāciju tiešās pārvaldes iestāžu datubāzē" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-177
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-145
TA-930 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija  A.Eberhards (Finanšu ministrija)  S.Ozola I.Petrova S.Šķiltere J.Kalējs  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2018-VSS-132, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu (līdz 2018.gada 17.augustam) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Kritēriji atkritumu stadijas izbeigšanai gumijas materiāliem, kas iegūti no nolietotām riepām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Ekonomikas ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   
4.2.    Par personas datiem tiesību aktu projektu pavadošajos dokumentos    Valsts kaceleja     
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-787
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu