Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 25.oktobra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 25.oktobra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 22.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 25.oktobrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-1081, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Augstskolu studentu speciālās militārās apmācības kārtība"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-1082, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Saulstari" Raņķu pagastā, Skrundas novadā atsavināšanu valsts aizsardzības vajadzībām"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2018-VSS-1094, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas, iesniegšanas un aizpildīšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2018-VSS-1102, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2017.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2018-VSS-1078, Likumprojekts  Likumprojekts "Privāto pensiju fondu likums"  Finanšu ministrija       
1.6.  2018-VSS-1079, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo un apstiprina valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes kārtējam gadam"  Finanšu ministrija       
1.7.  2018-VSS-1083, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  VSS-1084
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa ap Ikožencu novērošanas torni zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.9.  2018-VSS-1085, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Pāternieku robežkontroles punkta zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2018-VSS-1080, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.11.  2018-VSS-1086, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2018-VSS-1087, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ceļu satiksmes drošības padomes nolikums"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2018-VSS-1088, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2018-VSS-1089, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2018-VSS-1090, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.746 "Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2018-VSS-1091, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2018-VSS-1092, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža (Žagare) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  VSS-1093
 
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta jaunu gaisa pārvadājumu uzsākšanai piešķiršanas kārtība"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2018-VSS-1095, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmanto 2019.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2018-VSS-1096, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumos Nr.1071 "Prasības jūras vides stāvokļa novērtējumam, laba jūras vides stāvokļa noteikšanai un jūras vides mērķu izstrādei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2018-VSS-1097, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2018-VSS-1098, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2018-VSS-1099, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.238 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2018-VSS-1100, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2018-VSS-1101, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.26.  2018-VSS-1103, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1078 "Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2018-VSS-1104, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-950
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu