Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 8.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 2.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 8.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-1138, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.770 "Noteikumi par jaunsargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-1134, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1997.gada 21.februārī noslēgto līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"  Finanšu ministrija       
1.3.  2018-VSS-1135, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumos Nr.16 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""  Finanšu ministrija       
1.4.  2018-VSS-1136, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2018-VSS-1137, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija       
1.6.  2018-VSS-1140, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2018-VSS-1141, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumos Nr.639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2018-VSS-1142, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā valsts drošības iestāžu amatpersonas tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  VSS-1143
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-1154
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Bangladešas Tautas Republikas valdības līgumu par sadarbību augstākās izglītības jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2018-VSS-1139, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2018-VSS-1149, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"  Tieslietu ministrija       
1.13.  2018-VSS-1150, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iemaksas par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanu noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.14.  2018-VSS-1151, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus""  Tieslietu ministrija       
1.15.  2018-VSS-1152, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem""  Tieslietu ministrija       
1.16.  2018-VSS-1153, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2018-VSS-1144, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.18.  2018-VSS-1145, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2018-VSS-1146, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2018-VSS-1147, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2018-VSS-1148, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-978
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Bijušās LPSR Valsts drošības komitejas dokumentu publiskās pieejamības noteikumi"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-209
TA-2177 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste I.Urtāne E.Kāpostiņš K.Kinča S.Bērziņa L.Eņģele L.Āboliņa Z.Mūrniece V.Paulauska  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  SAN-1029
 
Par Valsts sekretāru 2017.gada 10.augusta sanāksmes protokollēmumā (prot. Nr.31 33.§) "Par atbildīgo ministriju kompetences sadalījumu par Ministru kabineta noteikumiem, kas jāizdod uz Administratīvo pārkāpumu procesa likuma pamata" dotā uzdevuma izpildes termiņu  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Izskatīts VSS 
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-964
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu