Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 18.aprīļa darba kārtība (Informējam, ka š.g. 18.aprīļa Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 12.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 18.aprīlī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-322, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Ādažu poligona paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-323, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2019-VSS-343, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.jūnija rīkojumā Nr.358 "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-344
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 18.jūlija rīkojumā Nr.396 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-315
 
Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Finanšu ministrija      Jautājuma izskatīšanu atlikt 
1.6.  2019-VSS-316, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tabakas izstrādājumu drošības elementu noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-317, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-318, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2019-VSS-319, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.10.  2019-VSS-320, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2019-VSS-321, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu uzlabošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  VSS-331
 
Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību"""  Izglītības un zinātnes ministrija      Jautājuma izskatīšanu atlikt 
1.13.  2019-VSS-330, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā"  Labklājības ministrija       
1.14.  2019-VSS-324, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija       
1.15.  VSS-325
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra"" personā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2019-VSS-342, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu notāru amata vietām"  Tieslietu ministrija       
1.17.  VSS-326
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2019-VSS-327, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība""  Veselības ministrija       
1.19.  2019-VSS-328, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra rīkojumā Nr.676 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā""  Veselības ministrija       
1.20.  2019-VSS-329, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"""  Veselības ministrija       
1.21.  2019-VSS-336, Plāna projekts  Plāna projekts "Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns "Viena veselība" 2019.-2020.gadam"  Veselības ministrija       
1.22.  VSS-332
 
Rīkojuma projekts "Par novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzību par 2018.gadu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2019-VSS-333, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr. 1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2019-VSS-334, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2019-VSS-335, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.519 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2019-VSS-337, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2019-VSS-338, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.174 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.3.specifiskā atbalsta mērķa "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2019-VSS-339, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.514 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1.pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2019-VSS-340, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1.pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2019-VSS-341, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu