Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 20.jūnija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 20.jūnija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 14.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 20.jūnijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-583, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2019-VSS-584, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sankciju koordinācijas padomes nolikums"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2019-VSS-585, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.590 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu zmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-586, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.38 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2019-VSS-587, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes"rūpniecības nozarē" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2019-VSS-588, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi"   Ekonomikas ministrija       
1.7.  2019-VSS-589, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2019-VSS-590, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2019-VSS-591, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2019-VSS-592, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2019-VSS-593, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2019-VSS-594, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2019-VSS-595, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.14.  2019-VSS-596, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.15.  2019-VSS-597, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.16.  2019-VSS-598, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.17.  2019-VSS-599, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumu Nr.655 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts" atzīšanu par spēku zaudējušiem""  Ekonomikas ministrija       
1.18.  2019-VSS-600, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.325 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā"""  Ekonomikas ministrija       
1.19.  2019-VSS-565, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""  Finanšu ministrija       
1.20.  2019-VSS-566, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.21.  2019-VSS-567, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra rīkojumā Nr.39 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā""  Finanšu ministrija       
1.22.  2019-VSS-568, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amata pretendentu atlasi"  Iekšlietu ministrija       
1.23.  2019-VSS-569, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālo apriti"  Iekšlietu ministrija       
1.24.  2019-VSS-570, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikums "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums"""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.25.  VSS-571
 
Noteikumu projekts "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  2019-VSS-575, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.27.  2019-VSS-572, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"  Labklājības ministrija       
1.28.  2019-VSS-573, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis""  Labklājības ministrija       
1.29.  2019-VSS-577, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.30.  2019-VSS-578, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.31.  2019-VSS-579, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātei piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.32.  2019-VSS-580, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža (Vientuļi) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.33.  2019-VSS-581, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.34.  2019-VSS-582, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem""  Satiksmes ministrija       
1.35.  2019-VSS-576, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.287 "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.36.  VSS-574
 
Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.37.  2019-VSS-564, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.870 "Kārtība, kādā tiek akreditēti masu informācijas līdzekļu žurnālisti un citi pārstāvji akreditētājinstitūcijā""  Valsts kanceleja       
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu