Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 11.jūnija darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 4.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 11.jūnijā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-490, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-491, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi"""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2020-VSS-492, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.826 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2020-VSS-481, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā, civilā eksperta dalības un finansēšanas nosacījumi un nelaimes gadījumu, kuros cietis civilais eksperts, izmeklēšanas un uzskaites kārtība"  Ārlietu ministrija       
1.5.  VSS-464
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2020-VSS-465, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Marki", Baldones pagastā, Baldones novadā, ½ domājamās daļas nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2020-VSS-466, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2020-VSS-467, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  VSS-478
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Jansu novērošanas torni"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2020-VSS-479, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2020-VSS-468, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nacionālā muzeja statusa piešķiršanu Latvijas Dabas muzejam"  Kultūras ministrija       
1.12.  2020-VSS-469, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas “"zaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.13.  2020-VSS-487, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2014.gada 25.marta instrukcijas Nr.2 "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas, augstākās ārvalstu amatpersonas un pavadošos delegācijas locekļus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2020-VSS-488, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā 4, Gaviezes ielā 4C, Gaviezes ielā 4B, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2020-VSS-489, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldnieka sniegto pakalpojumu pierobežas iecirkņos noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2020-VSS-480, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr.559 "Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2020-VSS-482, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija       
1.18.  VSS-483
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 19A, Rīgā, pirkšanu Zāļu valsts aģentūras vajadzībām"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-484
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 17, Rīgā, pirkšanu Zāļu valsts aģentūras vajadzībām"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2020-VSS-485, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā"  Veselības ministrija       
1.21.  2020-VSS-486, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības mēraparātam, ar kuru pārbauda personas izelpas gaisu"  Veselības ministrija       
1.22.  2020-VSS-493, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""  Veselības ministrija       
1.23.  2020-VSS-470, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2020-VSS-471, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.182 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2020-VSS-472, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumos Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2020-VSS-473, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2020-VSS-474, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumos Nr. 740 "Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2020-VSS-475, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2020-VSS-476, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana""""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2020-VSS-477, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.238 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1304
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2017) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-308
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2019) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-154
TA-1009 
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Ekonomikas ministrija  E.Šaicāns (Ekonomikas ministrija)  A.Done E.Bergmane L.Kurevska  Izskatīts VSS 
3.2.  TA-271  Informatīvais ziņojums "Par informācijas sistēmu pielāgošanu elektronisko rēķinu saņemšanai un apstrādei nodokļu administrēšanas vajadzībām"  Finanšu ministrija  M.Kalniņš (Finanšu ministrija)  J.Salmiņa  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu