Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 1.oktobra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 28.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 1.oktobrī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-824, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Daugavpils novada domei pašvaldības autoceļa "Stupiņi–Kucini–Mackeviči" topogrāfisko mērījumu un būvprojekta izstrādei"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-832, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības vienošanos par Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Somijas Republikas valdību par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2020-VSS-833, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2020-VSS-834, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra noteikumos Nr.432 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003–19 "Būvklimatoloģija"""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2020-VSS-835, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2020-VSS-836, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2020-VSS-813, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""  Finanšu ministrija       
1.8.  2020-VSS-814, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lielupes ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  VSS-817
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2020-VSS-818, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumos Nr.582 "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2020-VSS-819, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2020-VSS-830, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2020-VSS-831, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2020-VSS-815, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"   Labklājības ministrija       
1.15.  2020-VSS-816, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumos Nr.173 "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību""  Labklājības ministrija       
1.16.  2020-VSS-826, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrāciju un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz gaisa kuģiem""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2020-VSS-827, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Pasažieru vilciens""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2020-VSS-828, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "IDERA atļaujas iesniegšanas, pieņemšanas, atcelšanas, kā arī gaisa kuģa izslēgšanas no reģistra kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2020-VSS-829, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Mētru ielas daļa" Garkalnes novadā, nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2020-VSS-837, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  Veselības ministrija       
1.21.  2020-VSS-825, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2020-VSS-820, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2020-VSS-821, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2020-VSS-822, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.829 "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2020-VSS-823, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Štraubes ceļš" un "Zobļevas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-341
TA-1703 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Inčukalna pazemes gāzes krātuve", Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  I.Bērziņa G.Gailīte  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.2.  VSS-395
TA-1704 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-732
TA-1647 
Noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste A.Ozols S.Bērziņa  Izskatīts VSS 
2.4.  VSS-1243
TA-1784 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Pamatnostādņu projekts "Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2020.–2030.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  R.Vesere I.Krīgere D.Ozola S.Bērziņa  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     
Izskatīts VSS
V. Slēgtā daļa
4.1.  TA-1809  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas rīcību, lai īstenotu Eiropas Savienības Tiesas 2019.gada 8.jūlija spriedumu lietā C-543/17 Komisija/Beļģija"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu