Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 11.februāra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 5.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 11.februārī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-101, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rēzes" Drabešu pagastā, Amatas novadā pirkšanu Zemessardzes mācību infrastruktūras attīstībai un paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-115
 
Likumprojekts "Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā"   Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2021-VSS-96, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.760 "Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs vai fiziskā persona pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par fiziskās personas ienākumiem""  Finanšu ministrija       
1.4.  2021-VSS-97, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija       
1.5.  2021-VSS-98, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumos Nr.661 "Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai""  Finanšu ministrija       
1.6.  2021-VSS-99, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam""  Finanšu ministrija       
1.7.  2021-VSS-100, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošās 1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Liepājas ielā 19, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā  Finanšu ministrija       
1.8.  2021-VSS-114, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tvaika ielā 7B, Jēkabpilī, pārdošanu"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  VSS-103
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumos Nr.635 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” īstenošanas noteikumi""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-104
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.322 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" pirmās un otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-105
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.marta noteikumos Nr.130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2021-VSS-102, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"  Labklājības ministrija       
1.13.  2021-VSS-113, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2021-VSS-108, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2015.gada 24.septembra rīkojuma Nr.575 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" pārveides par valsts aģentūru "Latvijas Vēstnesis" uzsākšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2021-VSS-109, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par advokātu grupas apdrošināšanas līguma minimālo apdrošinājuma summu un apdrošināšanas līguma obligātajiem nosacījumiem"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2021-VSS-110, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zvērināta advokāta eksāmena un kvalifikācijas pārbaudījuma noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2021-VSS-111, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija       
1.18.  2021-VSS-112, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2021-VSS-106, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2021-VSS-107, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-967
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2019) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-473
TA-42 
(jautājuma izskatīšana atlikta uz nedēļu) Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Draudiņa (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  K.Kedo  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  VSS-1035
TA-203 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Veccensoņi" Asares pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Oša (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Draudiņa I.Bērziņa K.Ivanova  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu