Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 11.marta darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 8.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 11.martā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-203, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas nolikums"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2021-VSS-204, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas dibināšanu"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-205
 
Noteikumu projekts "Drošības noteikumi Jaunsardzes centra organizētajās nodarbībās un pasākumos"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2021-VSS-199, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1595 "Noteikumi par Ārlietu ministrijas publisko maksas pakalpojumu cenrādi Eiropas Savienības informācijas bibliotēkas pakalpojumu jomā" atzīšanu par spēku zaudējušiem""  Ārlietu ministrija       
1.5.  2021-VSS-200, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""  Ārlietu ministrija       
1.6.  2021-VSS-206, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-207
 
Rīkojuma projekts "Par dzīvokļu īpašumu pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2021-VSS-208, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  VSS-209
 
Informatīvais ziņojums "Kompleksa atbalsta sistēma biometāna ražošanai un izmantošanai transportā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2021-VSS-189, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2021-VSS-192, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.456 "Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2021-VSS-216, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rēznas ielā 10A, Rīgā, pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2021-VSS-217, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  VSS-218
 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Juridiskās augstskolas Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2021-VSS-190, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2021.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"  Kultūras ministrija       
1.16.  2021-VSS-191, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Labklājības ministrija       
1.17.  2021-VSS-193, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V1187" Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.18.  VSS-194
 
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2021-VSS-202, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 1.oktobra noteikumos Nr.464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu""  Tieslietu ministrija       
1.20.  2021-VSS-201, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""  Veselības ministrija       
1.21.  2021-VSS-210, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Vārkavas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2021-VSS-211, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Vilnīši" daļas, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  VSS-212
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Vaisuļi", Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā un dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 3-7, Līgatnē, Līgatnes novadā nodošanu Līgatnes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  2021-VSS-213, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra noteikumos Nr.35 "Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2021-VSS-214, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr.328 "Kritēriji un kārtība, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2021-VSS-215, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  VSS-195
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  2021-VSS-196, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2021-VSS-197, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežceļi" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.30.  2021-VSS-198, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ķauzeru ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-834
TA-422 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra noteikumos Nr.432 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003 – 19 "Būvklimatoloģija"""  Ekonomikas ministrija  I.Beināre (Ekonomikas ministrija)   O.Feldmane A.Ozola  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-652
TA-443 
Plāna projekts "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.-2027.gadam"  Zemkopības ministrija  D.Lucaua (Zemkopības ministrija)  A.Ozols M.Priede S.Sproģe   Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-49
 
Par normatīvo aktu skaitu un to projektu kvalitāti  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija  I.Āboliņa   

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu