Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 20.maija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 20.maija Valsts sekretāru sanāksme notiks neklātienē un tiks fiksēta tikai noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 14.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 20.maijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-458, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2021-VSS-460, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežlapiņas" Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2021-VSS-461, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par starpinstitūciju darba grupas izveidi Latvijas pieteikuma Arktikas padomes novērotājvalsts statusam gatavošanai un iesniegšanai"  Ārlietu ministrija       
1.4.  VSS-455
 
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-448
 
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2021-VSS-449, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.7.  2021-VSS-450, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus marķē ar akcīzes nodokļa markām"  Finanšu ministrija       
1.8.  VSS-451
 
Informatīvais ziņojums "Par attaisnojuma dokumentu un preču piegādes dokumentu elektroniskās aprites sistēmas ieviešanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-452
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2021-VSS-454, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumos Nr.639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2021-VSS-459, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2021-VSS-467, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.13.  2021-VSS-468, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām""  Labklājības ministrija       
1.14.  VSS-469
 
Likumprojekts "Grozījumi Invaliditātes likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2021-VSS-470, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.16.  2021-VSS-475, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vītoliņi", Nītaures pagastā, Amatas novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P32 Līgatne-Skrīveri pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2021-VSS-476, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.514 "Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2021-VSS-477, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2021-VSS-478, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.20.  VSS-479
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojumā Nr.468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2021-VSS-480, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1.pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.22.  VSS-481
 
Plāna projekts "Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021. - 2027.gadam"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2021-VSS-456, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību""  Tieslietu ministrija       
1.24.  2021-VSS-457, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2021-VSS-453, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.215 "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai""  Veselības ministrija       
1.26.  VSS-462
 
Noteikumu projekts "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  2021-VSS-463, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.840 "Noteikumi par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2021-VSS-464, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 20-28, Saldū, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  VSS-465
 
Rīkojuma projekts "Par atļauju Vecpiebalgas novada pašvaldībai atsavināt nekustamo īpašumu "Mežmalas", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  VSS-466
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.45 "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.31.  2021-VSS-471, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.685 "Prasības uztura bagātinātājiem""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2021-VSS-472, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2021-VSS-473, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.186 "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.34.  2021-VSS-474, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 28.maija noteikumos Nr.227 "Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.35.  VSS-447
 
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības tiesību akti, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme, vai kuros ir paredzēta citāda ziņošanas kārtība, to regulējošās jomas un normatīvie akti"  Valsts kanceleja      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-899
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2020) Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala "Dzelzceļa stacija Inčukalns", Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, apbūves tiesības piešķiršanu Inčukalna novada pašvaldībai"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu