Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 1.jūlija darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 18.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 1.jūlijā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-606, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2021-VSS-607, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-622
 
Likumprojekts "Par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu"  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-623
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 18.jūnija noteikumos Nr.264 "Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi""  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-599
 
Noteikumu projekts "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2021-VSS-600, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem""  Finanšu ministrija       
1.7.  2021-VSS-601, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem"  Finanšu ministrija       
1.8.  2021-VSS-602, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu valstij piederošo domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  VSS-603
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī, nodošanu SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2021-VSS-604, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.11.  VSS-605
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Tukumā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-613
 
Rīkojuma projekts "Par Kandavas novada domes nekustamā īpašuma "Ūdenstornis Liepās" pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-614
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16A, Dagdā, Dagdas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-615
 
Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāja personas dokumenta noteikumi"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-616
 
Noteikumu projekts "Muitas maksājumu un dabas resursu nodokļa summas kompensācijas kārtība privātajai izglītības iestādei "Latvijas Starptautiskā skola""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  VSS-598
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.495 "Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2021-VSS-611, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra noteikumos Nr.686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.18.  VSS-624
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2021-VSS-625, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.971 "Valsts zemes dienesta nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.20.  VSS-626
 
Pamatnostādņu projekts "Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-609
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 61 zemes gabala daļas (705 m²) nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājumam Centra "Vaivari" attīstības fonds -bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-610
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā un Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā esošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  VSS-608
 
Informatīvais ziņojums "Par "Atvērts pēc noklusējuma" principa ieviešanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  VSS-617
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  VSS-618
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  2021-VSS-619, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 "Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.27.  VSS-620
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.384 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  VSS-621
 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  VSS-612
 
Plāna projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 2021.-2024.gadam"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      Izsludināts TA projekts 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-765
TA-1392 
Likumprojekts "Elektronisko sakaru likums"  Satiksmes ministrija  N.Egle (Satiksmes ministrija)  J.Linkeviča J.Macuka J.Lauks I.Olafsone I.Peipiņa A.Aļošina D.Stepiņa T.Lūse I.Smirnova U.Reimanis J.Lūsvere I.Birziņš J.Miķelsons L.Lamba A.Čerņakovs-Neimarks A.Latišenko D.Brūklītis M.Spička R.Šutko A.Žīgure I.Začeste G.Ozols A.Vāvere G.Krasovskis  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.2.  VSS-151
TA-1484 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Centrālā statistikas pārvalde pieprasa un elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju oficiālās statistikas nodrošināšanai"  Ekonomikas ministrija  A.Žīgure (Ekonomikas ministrija)  I.Začeste U.Ainārs I.Olafsone I.Peipiņa G.Krasovskis  Iesniegt izskatīšanai Mk sēde 
2.3.  VSS-954
TA-1378 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Finanšu ministrija  I.Bērziņa (Finanšu ministrija)   S.Ālmane A.Gricenko A.Ādmīdiņa A.Bērziņa I.Slobodeņuka R.Vesere E.Baklāne-Ansberga K.Ivanova L.Ūbele  Iesniegt izskatīšanai Mk sēde 
2.4.  VSS-914
TA-1492 
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā"   Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu minstrija)  K.Kazerovska  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

3.2.    Par Ministru kabineta darba organizēšanu vasarā    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu