Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 7.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 1.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 7.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-347, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2011-VSS-335, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""  Ārlietu ministrija       
1.3.  2011-VSS-336, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.657 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus""   Ārlietu ministrija       
1.4.  2011-VSS-344, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr.827 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai""   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2011-VSS-328, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā"   Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-329, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.952 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās""  Finanšu ministrija       
1.7.  2011-VSS-330, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2011-VSS-331, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""   Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-332, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""   Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-333, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""  Finanšu ministrija       
1.11.  2011-VSS-343, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Operatīvās darbības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2011-VSS-350, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Rīgas pilsētas 2.ģimnāzijai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2011-VSS-334, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Kultūras ministrija       
1.14.  2011-VSS-326, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.973 "Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2011-VSS-327, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aprites aizsardzības pasākumu plānošanas, īstenošanas un kontroles kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2011-VSS-345, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2011-VSS-337, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Indijas Republikas Veselības un ģimenes labklājības ministrijas vienošanos par sadarbību veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomā"  Veselības ministrija       
1.18.  2011-VSS-339, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu turpmāko statusu un darbību"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2011-VSS-346, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2011-VSS-338, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2011-VSS-340, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Cūku pārraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2011-VSS-341, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.783 "Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2011-VSS-342, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.24.  VSS-348
 
Informatīvais ziņojums "Par kontrolējošo iestāžu kapacitātes izvērtējumu, lai novērstu korupcijas iespējas un nodrošinātu pilnvērtīgu kontroles funkciju veikšanu"  Valsts kanceleja      Izsludināts TA projekts 
1.25.  2011-VSS-349, Plāna projekts  Plāna projekts "Ikgadējais pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1116
 
Koncepcijas projekts "Par valsts nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un valsts nodevu plānošanas, uzskaites un kontroles sistēmas pilnveidošanu"   Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1132
 
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2011-VSS-1119, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību apgaismojumā" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.4.  VSS-552
 
Plāna projekts "Valsts pārvaldes komunikācijas un koordinācijas pasākumu plāna projekts 2010.-2012.gadam"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1354
TA-826 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Kužnieks (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  K.Jankovska  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu