Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 22.augusta darba kārtība, (Informējam, ka š.g. 22.augustā Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 16.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 22.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-1653
 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2013-VSS-1654, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Augstā Bēgļu komisāra biroja, ANO Augstā Cilvēktiesību komisāra biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, Koalīcijas par interneta brīvību, Starptautiskās krimināltiesas Cietušo trasta fonda, Eiropas demokrātijas trasta fonda un NATO – Krievijas padomes narkotiku apkarošanas apmācības projekta fonda budžetos"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2013-VSS-1664, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-1665
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumu Nr.280 "Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2013-VSS-1666, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.oktobra rīkojumā Nr.786 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā""   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-1667, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.331 "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""   Ekonomikas ministrija       
1.7.  2013-VSS-1668, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.novembra rīkojumā Nr.667 "Par valsts dzīvojamo māju sagatavošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  VSS-1641
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par tonnāžas nodokļa deklarāciju un tonnāžas nodokļa maksātāja statusa piešķiršanu iekšzemes uzņēmumam"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-1648
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.978 "Valsts robežsardzes koledžas nolikums""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2013-VSS-1649, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Solījuma par uzticību Latvijas Republikai došanas un parakstīšanas svinīgās ceremonijas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2013-VSS-1662, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2013-VSS-1663, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekta "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2013-VSS-1647, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma "Ošas" Krimuldas novadā, Krimuldas pagastā daļas atsavināšanu īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta darbības nodrošināšanai"  Kultūras ministrija       
1.14.  2013-VSS-1659, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības Līgumu par grozījumiem 1995.gada 1.februāra Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi un tā protokolā"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2013-VSS-1660, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2013-VSS-1661, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Likumā "Par autoceļiem""   Satiksmes ministrija       
1.17.  2013-VSS-1669, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Līgumu par grozījumiem 1995.gada 22.februāra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2013-VSS-1670, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Līgumu par grozījumiem 1995.gada 22.februāra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumā par sadarbības principiem un savstarpējo attiecību nosacījumiem transporta jomā"   Satiksmes ministrija       
1.19.  2013-VSS-1645, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība un apjoms, kādā personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tikšanās laikā ar aizstāvi tiek nodrošināta tulka palīdzība"   Tieslietu ministrija       
1.20.  2013-VSS-1646, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumos Nr.431 "Kārtība, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm, un kārtība, kādā naudas līdzekļus pārskaita uz ārvalstīm""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2013-VSS-1642, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2014.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija       
1.22.  2013-VSS-1643, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Ārstniecības riska fonda darbību"  Veselības ministrija       
1.23.  2013-VSS-1644, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un tetovēšanas līdzekļu marķēšanas kārtību"   Veselības ministrija       
1.24.  2013-VSS-1650, Likumprojekts  Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2013-VSS-1651, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2013-VSS-1652, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdensobjektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2013-VSS-1655, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums"   Zemkopības ministrija       
1.28.  2013-VSS-1656, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās"   Zemkopības ministrija       
1.29.  2013-VSS-1657, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumos Nr.88 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2013-VSS-1658, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-123
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Preču un pakalpojumu drošuma likums""   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-110
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.135 "Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu