Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 7.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 30.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 7.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-500, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā elektroenerģijas iepirkuma un garantētas maksas ietvaros radīto izdevumu publiskajam tirgotājam kompensēšanai"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2015-VSS-501, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Muitas ielā 13, Muitās, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, neprivatizētās daļas nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-502, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-503, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.5.  2015-VSS-504, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2.pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.6.  2015-VSS-495, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.999 "Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.7.  2015-VSS-496, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem""  Satiksmes ministrija       
1.8.  2015-VSS-497, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par drošības apliecības izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kritērijiem un kārtību""  Satiksmes ministrija       
1.9.  2015-VSS-498, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par šķīrējtiesu reģistru"  Tieslietu ministrija       
1.10.  2015-VSS-499, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas"  Tieslietu ministrija       
1.11.  2015-VSS-506, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Pamatnostādnes ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015.gada līdz 2020.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.12.  2015-VSS-505, Programmas projekts  Programmas projekts "Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2015-VSS-494, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr. 548 "Zirgu pārraudzības un zirgu darbspēju novērtēšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā zirgi piedalās sacensībās""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-708, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 29.05.2015.) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-14 "Būvprojekta saturs un noformēšana""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2015-VSS-987, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2015.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     

 

Izskatīts VSS

V. Slēgtā daļa
4.1.    Slēgtā daļa (Mazajā zālē)    Aizsardzības ministrija     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu