Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 14.maija darba kārtība (informējam, ka š.g. 14.maijā Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 8.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 14.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-515, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.953 "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, kā arī šo izdevumu atmaksāšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-509, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2015-VSS-526, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.4 Tirgus ielā 7A, Iecavā, Iecavas novadā, nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-527, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-528, MK rīkojuma projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-529, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2015-VSS-530, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas ārējie inženiertīkli""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2015-VSS-531, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes ārējie inženiertīkli""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2015-VSS-532, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2015-VSS-507, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Konstatēto neatbilstību ziņošanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2015-VSS-518, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra” personā""  Finanšu ministrija       
1.12.  2015-VSS-513, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2015-VSS-514, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  VSS-520
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2015-VSS-521, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2015-VSS-517, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1208 "Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.17.  2015-VSS-522, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Balasta dambī, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2015-VSS-523, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.439 "Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzības īstenošanu""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2015-VSS-519, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  VSS-524
 
Noteikumu projekts "Par Engures novada un Tukuma novada robežu grozīšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2015-VSS-525, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2015-VSS-508, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2015-VSS-510, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2015-VSS-511, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2015-VSS-512, MK noteikumu projekts  Rīkojuma projekts "Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-997, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.06.2015.) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2015-VSS-1050, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.08.2015.) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Parādes ielā 1A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils Universitātei"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.3.  VSS-913
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2015.) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem atalgojuma sistēmas attīstībai kultūras nozarē"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  2015-VSS-587, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2016. – 2018.gadam"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.5.  2015-VSS-1031, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2015.) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.6.  2015-VSS-934, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2015.) Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
Skatīt protokolu