Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 3.marta darba kārtība (Informējam, ka š.g. 3.martā Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - 
Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, 
Juridiskā departamenta vadītāja 

I.Gailīte
Rīgā 2016.gada 26.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 3.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-188, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības biometāna, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2016-VSS-173, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija       
1.3.  2016-VSS-174, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi""  Finanšu ministrija       
1.4.  2016-VSS-175, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Finanšu ministrija       
1.5.  2016-VSS-176, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.63 "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2016-VSS-177, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2016-VSS-178, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.378 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2016-VSS-179, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2016-VSS-180, MK ieteikumu projekts  Ieteikumu projekts "Ieteikumi vienotas rīcības nodrošināšanai darbinieku nosūtīšanas ietvaros"  Labklājības ministrija       
1.10.  2016-VSS-181, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.11.  2016-VSS-183, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Sporta ielā 14, Cimdeniekos, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, nodošanu Grobiņas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2016-VSS-184, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu aprīkojumu"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2016-VSS-187, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.191 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.14.  2016-VSS-182, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās""  Veselības ministrija       
1.15.  2016-VSS-185, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2016-VSS-186, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.753 "Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-225, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.03.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2016-VSS-849, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.03.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.3.  VSS-850
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 02.05.2016.) Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.4.  VSS-890
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2016.) Likumprojekts "Grozījums Meža likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.5.  2016-VSS-543, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 29.04.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.193 "Noteikumi par ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas kārtību un sertificējamo ārstniecības atbalsta personu profesijām""  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.6.  2016-VSS-544, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 29.04.2016.) Noteikumu projekts "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.7.  2016-VSS-545, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 29.04.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.8.  2016-VSS-893, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 29.04.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.9.  2016-VSS-894, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 29.04.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumos Nr.315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu