Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 26.maija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 26.maija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 20.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 26.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-495, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmajām preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasībām"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2016-VSS-496, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-497, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.519 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-498, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2016-VSS-499, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Skolas ielā 4, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā, nodošanu Raunas novada pašvaldības īpašumā"   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2016-VSS-500, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2016-VSS-501, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2016-VSS-502, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" vispārējo stratēģisko mērķi"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2016-VSS-503, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Statistikas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2016-VSS-471, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"  Finanšu ministrija       
1.11.  2016-VSS-472, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""  Finanšu ministrija       
1.12.  2016-VSS-473, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumos Nr.162 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem""  Finanšu ministrija       
1.13.  2016-VSS-474, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""  Finanšu ministrija       
1.14.  2016-VSS-475, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2016-VSS-482, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.16.  2016-VSS-483, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma–ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas sistēmas būvju–"Pansionātā "Ropaži"", Ropažos, Ropažu novadā, nodošanu bez atlīdzības Ropažu novada pašvaldības īpašumā"  Labklājības ministrija       
1.17.  2016-VSS-484, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Gladiolas", Istrā, Istras pagastā, Ludzas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un pārdošanu"  Labklājības ministrija       
1.18.  2016-VSS-492, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nacionālajā procedūrā piešķirto patentu kvalitātes uzlabošanas pasākumiem"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2016-VSS-493, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kocēnu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2016-VSS-494, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Pļaviņu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2016-VSS-476, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.22.  2016-VSS-477, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas organizēšana pirms slimnīcas etapā atbilstoši Ziemeļeiropas labākajai praksei" īstenošanai"  Veselības ministrija       
1.23.  2016-VSS-478, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2016-VSS-479, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.250 "Noteikumi par darbībām emisijas reģistrā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  VSS-480
 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.26.  2016-VSS-481, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1.pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2016-VSS-485, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.307 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2016-VSS-486, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2016-VSS-487, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.30.  2016-VSS-488, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības rezultātu paziņošanas Ministru kabinetam un Saeimai noteikumi"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.31.  2016-VSS-489, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.393 "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.32.  VSS-490
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      Izsludināts TA projekts 
1.33.  VSS-491
 
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-102, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.11.2016.) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-121
TA-940 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija  M.Auders (Ekonomikas ministrija)  D.Matulis A.Lešinska  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  SAN-1354
 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Par valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) turpmāko darbību  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-876
 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu