Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 4.marta darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 26.februārī 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 4.martā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-171, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.706 "Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs veicamo notariālo funkciju noteikumi""  Ārlietu ministrija       
1.2.  2021-VSS-169, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-153
 
Likumprojekts "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-154
 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-155
 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-156
 
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-157
 
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-158
 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-159
 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2021-VSS-160, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.11.  2021-VSS-161, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Jasmuižas estrāde", Aizkalnē, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.12.  VSS-162
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "A/S "Latvijas Gāze" filiāles "Inčukalna pazemes gāzes krātuve" zemes gabals Nr.11", Sējas novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2021-VSS-163, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.14.  2021-VSS-164, MK rīkojuma projekts  Ŗīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.15.  VSS-170
 
Noteikumu projekts "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2021-VSS-172, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" (2021-2027) informatīvā biroja darbības īstenošanu"  Kultūras ministrija       
1.17.  2021-VSS-165, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai""  Labklājības ministrija       
1.18.  2021-VSS-166, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.19.  2021-VSS-186, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2021-VSS-187, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" vispārējo stratēģisko mērķi"  Satiksmes ministrija       
1.21.  VSS-188
 
Konceptuāls ziņojums "Par elektroniskā kravas starptautiskā autopārvadājumu līguma (e-CMR pavadzīmes) ieviešanas nepieciešamību Latvijā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-167
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2021-VSS-168, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.24.  2021-VSS-173, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.25.  2021-VSS-174, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.26.  2021-VSS-175, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2021-VSS-176, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās rīcības programmas klimata jomā un Eiropas Plastmasas pakta ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2021-VSS-177, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Staru ielā 8-14, Ķegumā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2021-VSS-178, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Imanta ielā 6-12, Zilaiskalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā nodošanu Kocēnu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2021-VSS-179, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skrīveru jaunais ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.31.  2021-VSS-180, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Meža ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.32.  2021-VSS-181, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Aizkraukles stacijas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.33.  2021-VSS-182, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Salas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Dzelzceliņš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.34.  2021-VSS-183, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršana kārtība mazajiem lauksaimniekiem"  Zemkopības ministrija       
1.35.  2021-VSS-184, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm veterinārmedicīniskās prakses iestādēs"  Zemkopības ministrija       
1.36.  2021-VSS-185, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par to zaudējumu kompensāciju, kuri radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-916
TA-410 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Stepanovs (Izglītības un zinātnes ministrija)  D.Jansone I.Bergs  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-718
TA-396 
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Oša (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Draudiņa I.Bērziņa M.Priede K.Kinča  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

3.2.    TAP portāla aktualitātes     V.Sidorenkovs (Valsts kanceleja)   S.Rudzīte V.Jakovels I.Āboliņa   

Izskatīts VSS

3.3.    OECD OPSI Latvijas valsts pārvaldes inovācijas sistēmas novērtējums    I.Pauloviča (Valsts kanceleja)  I.Brokāne-Zarāne K.Aitken A.Roberts   

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu