Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr.5

2006.gada 2.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
vietā-  departamenta direktors

 


J.Čakste

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

 


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā - sekretariāta vadītāja vietniece

 


E.Kirilova

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja vietā - departamenta direktors

 


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nodaļas
vadītāja pienākumu izpildītājs

 


J.Stepiņš

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas plānošanas
un koordinācijas lietās

 


U.Klapkalne

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

 

 

 

 


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.15

 

 

Pieteiktie projekti

 

1.§

Rīkojuma projekts "Par ārvalstīs esošā uz Latvijas Republikas vārda
reģistrētā nekustamā īpašuma nodošanu Ārlietu ministrijas valdījumā"

VSS-178 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ārlietu ministrijai protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

2.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 7.oktobra noteikumos
Nr.560 "Valsts investīciju programmas sagatavošanas, finansēšanas un īstenošanas
kārtība""

VSS-144 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Freiberga, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Nacionālās radio un televīzijas padomes viedokli par noteikumu projektu.

 

3.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.aprīļa rīkojumā
Nr.276 "Par pamatnostādnēm
"Valsts investīciju programmas pieteikums
2006. - 2010.gadam""

VSS-145 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Nacionālās radio un televīzijas padomes viedokli par rīkojuma projektu.

 

 4.§

 Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo valsts akciju sabiedrības
"Latvijas Jūras administrācija" akciju nodošanu privatizācijai
(75.saraksts)"

VSS-146 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Freiberga, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 5.§

 Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu (2.saraksts)"

VSS-164 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 6.§

 Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu (3.saraksts)"

VSS-165 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 7.§

 Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu (4.saraksts)"

VSS-166 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

8.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta
depozītu kontā avansā iemaksātā muitas nodokļa administrēšanu"

VSS-167_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

9.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicamas pārbaudes no
Kohēzijas fonda līdzekļiem finansēto projektu īstenošanas vietā"

VSS-168 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

10.§

 Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vienotās
informācijas sistēmas lietošanas tiesību piešķiršanas
un anulēšanas kārtība"

VSS-169_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

11.§

 Instrukcijas projekts "Kohēzijas fonda vadības
un kontroles sistēmas uzraudzības instrukcija"

VSS-170 ______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai instrukcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

12.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā
iesaistītās institūcijas sagatavo un virza izskatīšanai priekšlikumus

par grozījumiem finanšu memorandā vai Eiropas Komisijas lēmumā"

VSS-171 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 13.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.maija rīkojumā
Nr.367 "Par pretendentu
un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

VSS-172 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

14.§

 Noteikumu projekts "Pašvaldību mēneša pārskatu par budžeta izpildi,
finansēšanu, aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību apjomu
sagatavošanas un iesniegšanas kārtība"

VSS-173 ______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, I.Krūmane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 10.februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

15.§

 Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem"

VSS-158_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

16.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""

VSS-147 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

17.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ogrē,
Meža prospektā 13,
saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-148 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

18.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas valdības un
Polijas Republikas valdības līgumu par sadarbību
kultūrā un izglītībā"

VSS-149 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai protokollēmuma projektu, noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Nacionālās radio un televīzijas viedokli par noteikumu projektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 19.§

 Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas "Latvijas Universitātes
Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" reorganizāciju un valsts aģentūras
"Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" izveidi"

VSS-150 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

20.§

 Noteikumu projekts "Rīgas Tehniskās koledžas nolikums"

VSS-151 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

21.§

 Noteikumu projekts "Liepājas Jūrniecības koledžas nolikums"

VSS-152 ______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

22.§

 Noteikumu projekts "Rīgas Celtniecības koledžas nolikums"

VSS-153 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 23.§

 Noteikumu projekts "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas nolikums"

VSS-154 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

24.§

 Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās
bibliotēkas
maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-174 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 25.§

 Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums"

VSS-175 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Kultūras ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 26.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
3.augusta noteikumos Nr.665 "Bērnu sociālās aprūpes
centra
"Veģi" nolikums""

VSS-140 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, B.Paševica, I.Krūmane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Labklājības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 3.februārim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

3. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

27.§

 Noteikumu projekts "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība"

VSS-1863 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, A.Straume, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 28.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Brīvības ielā 58"

VSS-141 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, V.Legzdiņš, I.Krūmane, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 3.februārim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

2. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 29.§

 Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-142 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

30.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersanti nodrošina
elektronisko sakaru tīklu nepārtrauktu darbību
un publisko elektronisko sakaru
pakalpojumu sniegšanu
nepārvaramas varas izraisītās situācijās vai gadījumos,
kad radušies būtiski elektronisko sakaru tīklu bojājumi"

VSS-143 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 31.§

 Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Portugāles Republikas
līgumu par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību"

VSS-176 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Tieslietu ministrijai protokollēmuma projektu un noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

32.§

 Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts
valdības līgumu par savstarpēju
klasificētās informācijas aizsardzību
aizsardzības
un militārās sadarbības jomā"

VSS-177 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, I.Krūmane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Tieslietu ministrijai protokollēmuma projektu un noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 10.februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

33.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama ietekme
uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
(NATURA 2000)"

VSS-155 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

34.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
17.februāra noteikumos Nr.87 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās
darbības ietekme uz vidi""

VSS-156 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

35.§

 Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-157 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 36.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos
Nr.165 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli dzīvnieku izcelsmes produktos""

VSS-159 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

37.§

 Noteikumu projekts "Veterinārās prasības buļļu
spermas tirdzniecībai
un ievešanai no trešajām valstīm"

VSS-160 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 38.§

 Noteikumu projekts "Veterinārās prasības govju, cūku, aitu, kazu un
zirgu embriju un olšūnu tirdzniecībai un ērzeļu, āžu un teķu spermas
tirdzniecībai un ievešanai no trešajām valstīm"

VSS-161 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

39.§

 Noteikumu projekts "Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārai
ražošanai un tiešai piegādei nelielos daudzumos galapatērētājam"

VSS-162 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

40.§

 Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1999.gada 20.augusta noteikumu
Nr.292 "Noteikumi par pārtikas mikrobioloģisko piesārņojumu" spēka zaudēšanas
atzīšanu"

VSS-163 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 41.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.decembra noteikumos
Nr.999 "Kārtība, kādā izsniedzamas atļaujas muitas deklarāciju iesniegšanai elektroniskā
veidā""

VSS-139 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 

42.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""

VSS-1025_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 21.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.27 13.§).

 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 

43.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos
Nr.546 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, profesionālo
kvalifikāciju
un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā""

TA-203 _______________________________________________________________

(V.Legzdiņš, M.Bičevskis, E.Ektermane, J.Čakste, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1. un 2.punktā minētajam un izteikt noteikumus jaunā redakcijā;

2.2. saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju noteikumu projektā lietoto terminu "mācību iestāde";

2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

44.§

 Noteikumu projekts "Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai piešķirtās
mērķdotācijas lielums, kārtība, kādā mērķdotācija sadalāma starp pašvaldībām,
mērķdotācijas izlietošanas kārtība, mērķdotācijas izlietošanas likumības, lietderības
un pareizības kontroles kārtība un kārtība, kādā pašvaldības sniedz pārskatu
par
mērķdotācijas izlietošanu"

TA-211 _______________________________________________________________

(V.Legzdiņš, I.Kukute, M.Bičevskis, O.Kokāne, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punktā minētajam;

2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Satiksmes ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot grozījumus likuma "Par autoceļiem" 12.panta septītajā daļā, precizējot deleģējumu Ministru kabinetam attiecībā uz mērķdotāciju lieluma noteikšanu;

2.3. organizēt tikšanos ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību, lai atkārtoti saskaņotu jautājumu par mērķdotācijas lielumu;

2.4. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

 45.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos
Nr.642 "Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas
vajadzībām""

TA-223_______________________________________________________________

(G.Kauliņš, M.Bičevskis, O.Kokāne, A.Osmanis, I.Krūmane, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Tieslietu ministrijai:

2.1. izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2.punktā minēto un attiecīgi precizēt noteikumu projektu;

2.2. atkārtoti izvērtēt Finanšu ministrijas atzinumā minēto priekšlikumu papildināt noteikumu projektu ar jaunu 30.1 punktu un saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju;

2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

 46.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts vides
dienesta
sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-294 _______________________________________________________________

(A.Stašāne, I.Zalpētere, M.Bičevskis, E.Ektermane, G.Puķītis, K.Gerhards, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Vides ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta pielikuma 1.punktu, ņemot vērā, ka tajā minētais pakalpojums pēc būtības atbilst nodevas objektam;

2.2. svītrot noteikumu projekta pielikuma 2., 3. un 6.punktu;

2.3. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt iespējamos risinājumus dabas resursu nodokļu maksātāju nodrošināšanai ar bezmaksas konsultācijām par iesniedzamo dokumentu sastādīšanu un sagatavot savstarpēji saskaņotus priekšlikumus turpmākai rīcībai;

2.4. precizēto noteikumu projektu un sagatavotos priekšlikumus iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

 

 IV. Informatīvais jautājums

 

47.§

 Ziņojums par precizēto Ministru kabineta
iekārtas likuma
koncepcijas projektu
_______________________________________________________________

(S.Gulbe, K.Gerhards, L.Straujuma, M.Bičevskis, U.Klapkalne, D.Pavļuts, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par veiktajiem precizējumiem Ministru kabineta iekārtas likuma koncepcijas projektā.

2. Valsts sekretāriem (sekretariātu vadītājiem) nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā viedokli par precizēto Ministru kabineta iekārtas likuma koncepcijas projektu.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.10.20

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane