Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 25

2006.gada 6.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

 


E.Ektermane

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece M.Manika

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

S.Rāgs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lakševics

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja vietā - nodaļas vadītājs


V.Ķeņģis

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā -
priekšnieka vietnieks


A.Vilks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

E.Kresse

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes seretāre

S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas plānošanas
un koordinācijas lietās


U.Klapkalne

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


 

 

A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas,
ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidācijā"

VSS-969____________________________________

(K.Vāgnere, E.Ektermane)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos
Nr.642 "Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām""

VSS-941____________________________________

(S.Broka, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Pārskatu par valsts īpašuma privatizācijas
fonda līdzekļu izlietojumu 2006.gada pirmajā pusgadā"

VSS-942____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"

VSS-943____________________________________

(L.Straujuma, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas
pakalpojumiem, maksas atvieglojumiem un atbrīvojumiem no tās un
kārtību, kādā persona veic samaksu par informācijas sniegšanu"

VSS-944____________________________________

(E.Ektermane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "Providus"" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
6.§
Informatīvā ziņojuma projekts par nodokļa ieviešanu energoproduktiem
un elektroenerģijai atbilstoši direktīvās 2004/74/EK un 2003/96/EK noteiktajam

VSS-945____________________________________

(E.Ektermane)

Finanšu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību un
lietotāju, tirgotāju, apkalpojošo dienestu un ekspertu pienākumiem"

VSS-946____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām
un par prasībām ekspertīzes veikšanai"

VSS-952____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
9.§
Informatīvā ziņojuma projekts par Eiropas Kopienu
finanšu interešu aizsardzību Latvijas Republikā

VSS-953____________________________________

(S.Broka, E.Ektermane)

1. Finanšu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par informatīvā ziņojuma projektu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Dobeles rajona Aucē, Raiņa ielā 2"

VSS-939____________________________________

(E.Ektermane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīcības plāna projekts kūlas dedzināšanas apkarošanai

VSS-940____________________________________

(E.Ektermane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un rīcības plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Prasības, kritēriji un kārtība uzņemšanai studiju programmās"

VSS-961____________________________________

(I.Kukute, K.Vāgnere, Z.Miezaine, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
13.§
Noteikumu projekts "Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība"

VSS-962____________________________________

(I.Kukute, K.Vāgnere, Z.Miezaine, E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Zasulauka ielā 31, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-963____________________________________

(E.Ektermane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

15.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 6.jūnija noteikumos
Nr.192 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai""

VSS-937________________________

(E.Ektermane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 16.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 6.jūnija noteikumos
Nr.193 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta
minimālo un maksimālo apmēru""

VSS-938_______________________________

(E.Ektermane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 17.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Valmieras rajona
Burtnieku novada izveidošanu"

VSS-964______________________________

(S.Broka, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 18.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Madonas rajona
Ērgļu novada izveidošanu"

VSS-965______________________________

(S.Broka, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

19.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas rajona
Inčukalna novada izveidošanu"

VSS-966_______________________________

(S.Broka, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

20.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Tukuma rajona
Lapmežciema novada izveidošanu"

VSS-967_______________________________

(S.Broka, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 21.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas rajona
Sējas novada izveidošanu"

VSS-968_______________________________

(S.Broka, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 22.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi""

VSS-970_______________________________

(L.Straujuma, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

23.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""

VSS-971________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

24.§

 Noteikumu projekts "Bērna nodarbināšanas aizliegumi
un ierobežojumi, veicot sabiedrisko darbu"

VSS-947________________________________

(K.Vāgnere, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

25.§

 Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"

VSS-948________________________________

(L.Straujuma, S.Broka, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

26.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
11.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija
asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids""

VSS-949_________________________________

(S.Broka, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Ģenerālprokuratūru un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 27.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos
Nr.494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai
un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm""

VSS-950_________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

 28.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumos
Nr.625 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""

VSS-951__________________________________

(S.Broka, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Ģenerālprokuratūru un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 29.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumos
Nr.702 "Dabas parka "Ragakāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-959___________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 30.§

 Informatīvā ziņojuma projekts par tiesisko regulējumu
vēsturiskā militārā piesārņojuma sanācijas jomā"

VSS-960_____________________________

(G.Puķītis, I.Krūmane, E.Ektermane)

1. Vides ministrijai papildināt informatīvā ziņojuma projektu ar informāciju par ietekmi uz budžetu un precizēto projektu līdz š.g. 7.jūlijam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
2. Vides ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 31.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Straumes ielā 2, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-972_____________________________

(E.Ektermane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 32.§

 Noteikumu projekts "Mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu ņemšanas
prasības, kā arī paraugu ņemšanas un sagatavošanas kārtība"

VSS-954_____________________________

(S.Broka, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju.

 

 33.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu valsts aģentūras
"Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts" valdījumā"

VSS-955____________________________

(E.Ektermane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

34.§

 Noteikumu projekts "Meža inventarizācijas un
Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi"

VSS-956______________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

35.§

 Likumprojekts "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā"

VSS-957______________________________

(K.Vāgnere, E.Ektermane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par likumprojektu.

 

 36.§

 Noteikumu projekts "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība"

VSS-958_________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

 Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 37.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā
Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""

VSS-1630____________________________________________

(E.Ektermane)

Neatsaukt 2005.gada 17.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.43 7.§), ņemot vērā, ka rīkojuma projekts š.g. 3.jūlijā iesniegts Valsts kancelejā (TA-1820).

 

38.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 30.aprīļa rīkojumā
Nr.265 "Par nekustamā īpašuma "Skaļupes" Cēsu rajonā Līgatnes pagastā
saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1631_______________________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 17.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.43 8.§).

 

39.§

 Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

VSS-1870___________________________________________

(E.Ektermane)

Neatsaukt 2005.gada 22.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.48 9.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts š.g. 4.jūlijā iesniegts Valsts kancelejā (TA-1844).

 

40.§

 Noteikumu projekts "Elektroenerģijas ražošanas koģenerācijas procesā noteikumi"

VSS-1871____________________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 22.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.48 10.§).

 

 41.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju""

VSS-130______________________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 26.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.4 18.§).

 

42.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nomu Rīgā,
Citadeles ielā 7, korpuss 70"

VSS-709______________________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 25.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.20 32.§).

 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 43.§

 Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un augstākās
izglītības programmu akreditācijas kārtība"

TA-169_____________________________

(A.Cinis, V.Vikmane, U.Luckāns, T.Volkova, M.Bičevskis, I.Kukute, J.Bernats, L.Straujuma, M.Bičevskis, A.Baumanis, E.Ektermane)

1.Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 18.punkta redakciju, paredzot, ka novērtēšanas komisijas darbā bez balsstiesībām piedalās vismaz viens Latvijas Studentu apvienības deleģēts novērotājs, un saskaņot precizēto redakciju ar Latvijas Studentu apvienību;
2.2. precizēt noteikumu projekta 2.pielikuma 8.2.apakšpunktu atbilstoši Augstskolas likumā noteiktajam;
2.3. paredzēt noteikumu projekta noslēguma jautājumos pārejas periodu noteikumu projekta 2.pielikuma 8.2.apakšpunktā minētajam nosacījumam akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstībai, ka vismaz 50 procentu no augstākās izglītības programmas apjoma, neieskaitot īstenotās prakses apjomu, universitātē jāīsteno ievēlētam akadēmiskam personālam ar doktora zinātnisko grādu, un saskaņot minēto apakšpunktu ar Latvijas Rektoru padomi;
2.4. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 44.§

 Noteikumu projekts "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība"

TA-1514_____________________________

(R.Lūsis, U.Līkops, I.Krūmane, E.Ektermane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Finanšu ministrija uztur spēkā savu iebildumu.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Labklājības ministrijai noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 45.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas
apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2007.gadā"

TA-1801_____________________________

(M.Bičevskis, E.Ektermane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Nacionālā trīspusējās sadarbības padome uztur spēkā savu iebildumu.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Informatīvais jautājums

 46.§

 Par jautājumu pieteikšanu iekļaušanai
papildus Ministru kabineta sēdes darba kārtībā

_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Ņemot vērā, ka Koalīcijas padomes sēdes sākums pirmdienās no plkst.17.00 ir pārcelts uz plkst.12.30, valsts sekretāriem nodrošināt, lai Ministru kabineta kārtības ruļļa 150.2.apakšpunktā minētie projekti tiktu iesniegti Valsts kancelejā līdz piektdienai plkst.17.00. Pēc šī termiņa iesniegtie projekti izvērtēšanai Koalīcijas padomei kārtējā pirmdienas sēdē netiks virzīti.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.9.45

 

Valsts kancelejas direktora vietā –
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane