Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr.26

2006.gada 13.jūlijā


Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 


G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks I.Kļava

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lakševics

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā - sekretariāta vadītāja vietniece


E.Kirilova

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā - piekšnieka vietnieks


A.Vilks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vecākā juriste

D.Kibelko

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas plānošanas
un koordinācijas lietās


U.Klapkalne

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane


Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

A.Tomsone


Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1998.gada 13.oktobra noteikumu Nr.405
"Latvijas integrācijas Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO) padomes nolikums"
atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-998____________________________________

 (E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.janvāra rīkojumā Nr.46
"Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām
militārajām mācībām ārvalstīs 2006.gadā""

VSS-999____________________________________

 (E.Ektermane, G.Veismane)
Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas procesā"

VSS-1006____________________________________

 (E.Ektermane, I.Kukute, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas
Republikas un Azerbaidžānas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās,
tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos"

VSS-1007____________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 21.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Rīcības plānā Biodegvielas likuma īstenošanai"

VSS-1008____________________________________

(E.Ektermane, I.Kukute, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Informatīvā ziņojuma projekts par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2003/30/EK
(2003.gada 8.maijs) par biodegvielas un citu atjaunojamo veidu degvielas izmantošanas
veicināšanu transportā izpildes gaitu

VSS-1009____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 21.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu
Latvijas Republikas un Ukrainas Apvienotajā tūrisma komitejā"

VSS-1010____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.669
"Kārtība, kādā muitas iestādes nodrošina Kimberlijas procesa sertifikācijas sistēmas prasību izpildi""

VSS-1003____________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iesniedzama informācija par azartspēļu un izložu
organizēšanas programmām, drošības un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem"

VSS-1004____________________________________

(E.Ektermane, R.Bluķis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Interaktīvo spēļu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība"

VSS-1005____________________________________

(E.Ektermane, R.Bluķis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Limbažos, Torņa ielā 3,
nodošanu Limbažu pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-986____________________________________

(E.Ektermane, I.Kukute, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Valsts materiālo rezervju likums"

VSS-990____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā"

VSS-993____________________________________

(E.Ektermane, G.Kanaviņš, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.787
"Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā,
un naudas balvu apmēru""

VSS-983____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Juridiskās koledžas nolikums"

VSS-984____________________________________

(E.Ektermane, Z.Miezaine, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par atpūtas bāzes "Braki" ēku nodošanu Madonas rajona pašvaldības īpašumā"

VSS-985____________________________________

(E.Ektermane, I.Kukute, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.529
"Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Izraēlas Valsts kopējā
izglītības, kultūras un zinātnes sadarbības starpvaldību komitejā""

VSS-973____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Kultūras ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija lūgs Nacionālās radio un televīzijas padomes viedokli par rīkojuma projektu.
 
18.§
Labklājības ministrijas darbības stratēģijas projekts 2007.-2009.gadam

VSS-1000____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.44
"Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem""

VSS-1001____________________________________

(E.Ektermane, R.Bluķis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība"

VSS-1002____________________________________

(E.Ektermane, R.Bluķis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.882
"Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus,
un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem""

VSS-1013____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1011____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1012____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas
Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"

VSS-997____________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos Nr.18
"Intelektuālā īpašuma padomes nolikums''"

VSS-987____________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995
"Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu
komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem
un kompensāciju""

VSS-988____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
28.septembra noteikumos Nr.806 "Meža zemes transformācijas noteikumi""

VSS-989____________________________________

(E.Ektermane, L.Straujuma, M.Bičevskis, S.Broka, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-991____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
29.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-992____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
30.§
Noteikumu projekts "Sertificēšanas kārtība zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai"

VSS-994____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
31.§
Noteikumu projekts "Licencēšanas kārtība zemes ierīcības, kadastrālās
uzmērīšanas, ģeodēziskajiem un kartogrāfiskajiem darbiem"

VSS-995____________________________________

(E.Ektermane, E.Rinkēvičs, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-996____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas viedokli par likumprojektu.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darba samaksu ārstniecības personām"

VSS-980____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
34.§
Noteikumu projekts "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un
iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās"

VSS-981____________________________________

(E.Ektermane, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 26.novembra rīkojuma Nr.929
"Par specializētās diētiskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas koncesiju un koncesijas resursiem"
atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-982____________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda un
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbildīgajām iestādēm"

VSS-974____________________________________

(E.Ektermane, L.Straujuma, I.Krūmane, A.Matīss, I.Kukute, G.Puķītis, S.Broka, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 14.jūlijam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
2. Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirts, administrēts un uzraudzīts
Eiropas Savienības atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs"

VSS-975____________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts
īpašumā un nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-976____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Noteikumu projekts "Prasības barības tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas)
dzīvnieku barības maisījumus, un šīs tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtība"

VSS-977____________________________________

(E.Ektermane, L.Straujuma, I.Krūmane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 14.jūlijam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
3. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
4. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
40.§
Noteikumu projekts "Barības apritē iesaistīto personu atzīšanas un reģistrācijas kārtība"

VSS-978____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par atbildīgo institūciju noteikšanu
Eiropas Zivsaimniecības fonda vadības nodrošināšanai"

VSS-979____________________________________

(E.Ektermane, L.Straujuma, I.Krūmane, A.Matīss, I.Kukute, G.Puķītis, S.Broka, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 14.jūlijam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
2. Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

42.§

Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi"

VSS-1745____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 1.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.45 5.§).
 
43.§
Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību komercdarbības noteikumi"

VSS-1746____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 1.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.45 6.§).
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (68.saraksts)"

VSS-1747____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 1.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 7.§).
 
45.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija rīkojumā Nr.378
"Par valsts nekustamo īpašumu Rīgā un Jūrmalā nodošanu Saeimas Kancelejas valdījumā""

VSS-1748____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 1.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 8.§).
 
46.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 14.oktobra rīkojumā Nr.513
"Par Latvijas Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūta reorganizāciju""

VSS-1749____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 1.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 9.§).
 
47.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 3.janvāra rīkojumā Nr.1
"Par valsts nekustamās mantas pārdošanu Rīgā""

VSS-1750____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 1.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 10.§).
 
48.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 19.jūlija rīkojumā Nr.349
"Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 49, Jūras ielā 53 un Jūras ielā 61, saglabāšanu
valsts īpašumā""

VSS-1751____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 1.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 11.§).
 
49.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 17.februāra rīkojumā Nr.64
"Par Latvijas Zinātņu akadēmijas Neorganiskās ķīmijas institūta reorganizāciju""

VSS-1752____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 1.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 12.§).
 
50.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.februāra rīkojumā Nr.108
"Par atsevišķu Aizsardzības ministrijas valdījumā esošu nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu
ministrijas valdījumā""

VSS-1753____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 1.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 13.§).
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.7
"Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums""

VSS-584____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 27.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.17 9.§).
 
52.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 11.oktobra rīkojumā Nr.743
"Par bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bobsleja un kamaniņu
trase "Sigulda"" pārveidošanu par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību""

VSS-558____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 20.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.16 8.§).
 
53.§
Likumprojekts "Arhīvu likums"

VSS-1921____________________________________

(G.Veismane)

Neatsaukt 2005.gada 29.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas likumprojektu (prot. Nr.49 11.§), ņemot vērā, ka likumprojekts līdz š.g. 14.jūlijam tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
54.§
Likumprojekts "Grozījums Komerclikumā"

VSS-1922____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 29.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas likumprojektu (prot. Nr.49 12.§).
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.15
"Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams
narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids""

VSS-187____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 9.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.6 13.§).
 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

56.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts būvinspekcijas
maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-38
TA-1662 ____________________________________

(I.Pilmanis, L.Jākobsons, M.Bičevskis, A.Matīss, G.Veismane)

1. Ņemot vērā, ka noteikumu projekts nav juridiski pamatots, jo Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr.189 "Valsts būvinspekcijas nolikums" nesatur nepieciešamo tiesību deleģējumu sniegt maksas pakalpojumus, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. nedēļas laikā iesniegt priekšlikumu par noteikumu projekta turpmāko virzību.
 
57.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības
standartu un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem"

VSS-1788
TA-1586 ____________________________________

(I.Vasmanis, I.Zalpētere, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
58.§
Likumprojekts "Brīvprātīgo darbības likums"

VSS-1806
TA-1740 ____________________________________

(E.Kirilova , G.Veismane)

Ņemot vērā Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta š.g. 12.jūlija vēstulē Nr.04-01.03.2/633 minēto, jautājumu skatīt Valsts sekretāru š.g. 27.jūlija sanāksmē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane