Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr. 28

2006.gada 27.jūlijā

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā –
direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

 

 

E.Ektermane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Karlsbergs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā - nodaļas vadītāja


D.Grīnberga

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā – priekšnieka vietnieks

A.Vilks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine


Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


 

A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Preiļu rajona
Preiļu novada Preiļu pagastā "Azurg 3" pirkšanu"

VSS-1042____________________________________

(E.Ektermane)
Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-1046____________________________________

(M.Bičevskis, E.Ektermane)
Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 3.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Par Frankofonijas Statūtiem"

VSS-1047____________________________________

(M.Bičevskis, N.Penke, E.Ektermane)
1. Ārlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Baltkrievijas studentu studijām Latvijā"

VSS-1048____________________________________

(N.Penke, E.Ektermane)
1. Ārlietu ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 28.jūlijam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
2. Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valstīm un starptautiskajām organizācijām,
kuru sastādītajos sarakstos iekļautas personas sakarā ar aizdomām par terora
akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā"

VSS-1049____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Informatīvā ziņojuma projekts "Par valsts kontroles nodrošināšanu būvniecībā"

VSS-1060____________________________________

(E.Ektermane)
Ekonomikas ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma
noteikšanu Kuldīgas rajona Gudenieku pagasta "Kalējos", "Samantās",
"Ozolvalkos" un "Ječos""

VSS-1061____________________________________

(I.Kukute, E.Ektermane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju privatizēt valsts meža zemi, privatizējot zemesgabalu
Tukuma rajonā, Jaunpils pagastā, Cūku kūts Meiri, kadastra Nr.9056 002 0141"

VSS-1062____________________________________

(E.Ektermane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas nodošanu
Madonas rajona Dzelzavas pagasta pašvaldībai"

VSS-1063____________________________________

(E.Ektermane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
30.marta noteikumos Nr.189 "Valsts būvinspekcijas nolikums""

VSS-1064____________________________________

(I.Kukute, E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Būvniecības un enerģētikas valsts aģentūras nolikums"

VSS-1065____________________________________

(E.Ektermane)
1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Būvniecības un enerģētikas valsts aģentūras izveidi"

VSS-1066____________________________________

(I.Kukute, E.Ektermane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās
izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi izglītojamiem, kuri mācās no
valsts budžeta finansētajās izglītības programmās"

VSS-1041____________________________________

(E.Ektermane)
1. Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa rīkojumā
Nr.264 "Par ilgtermiņa politikas pamatnostādnēm "Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas
2006.-2015.gadam. Nacionāla valsts"""

VSS-1051____________________________________

(E.Ektermane)
Kultūras ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 21.aprīļa rīkojumā
Nr.254 "Par Latvijas Republikas pasta nozares pamatnostādnēm 2005.-2009.gadam""

VSS-1043____________________________________

(I.Kukute, E.Ektermane)
Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos
Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli
uz ceļiem""

VSS-1044____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Koncepcijas projekts "Par vienotā ārkārtējās palīdzības
izsaukumu apstrādes centra "112" ieviešanu Latvijā"

VSS-1045____________________________________

(I.Kukute, E.Ektermane)
Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos
Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to
uzraudzības kārtību""

VSS-1052____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos
Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas,
apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem""

VSS-1053____________________________________

(E.Ektermane)
1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
20.§
Austrumlatgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna projekts 2006.-2013.gadam

VSS-1058____________________________________

(G.Puķītis, E.Ektermane)
1. Vides ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 28.jūlijam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
2. Vides ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
22.novembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par aizsargājamām alejām""

VSS-1059____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumos
Nr.144 "Obligātās nekaitīguma prasības diētiskajai pārtikai ar samazinātu enerģētisko
vērtību un tās marķējumam""

VSS-1055____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos
Nr.155 "Obligātās nekaitīguma prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības
traucējumiem un prasības marķējumam""

VSS-1056____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos
Nr.323 "Noteikumi par vispārīgajām prasībām diētiskās pārtikas nekaitīgumam,
kvalitātei un marķējumam, kā arī par diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšanas un
tās izmaksu segšanas kārtību""

VSS-1057____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta darbības stratēģijas projekts 2007.-2009.gadam

VSS-1054____________________________________

(E.Ektermane)
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam rīkojuma projektu un stratēģijas projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā"

VSS-1067____________________________________

(E.Ektermane)
1. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par likumprojektu.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

27.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
20.decembra noteikumos Nr.991 "Attīstības sadarbības padomes nolikums""

VSS-702____________________________________

(E.Ektermane)
Atsaukt 2006.gada 25.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.20 4.§).
 
28.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības
un Kanādas valdības līgumu par jauniešu apmaiņu"

VSS-61
TA-2013 ____________________________________

(I.Zalpētere, E.Ektermane)
Neatsaukt 2006.gada 12.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Bērnu un ģimenes lietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.2 4.§), ņemot vērā, ka likumprojekts š.g. 20.jūlijā iesniegts Valsts kancelejā (TA-2013).
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-46____________________________________

(E.Ektermane)
Atsaukt 2006.gada 12.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.2 10.§).
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

VSS-47____________________________________

(E.Ektermane)
Atsaukt 2006.gada 12.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.2 11.§).
 
31.§
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"

VSS-49____________________________________

(E.Ektermane)
Atsaukt 2006.gada 12.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.2 13.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

32.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersantam
izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi"

VSS-505
TA-1906 ____________________________________

(M.Munča, M.Bičevskis, T.Kantāne, E.Ektermane)
1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija uztur spēkā savu iebildumu.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Finanšu ministrijai:
3.1. izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto un attiecīgi precizēt noteikumu projektu;
3.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Likumprojekts "Brīvprātīgo darbības likums"

VSS-1806
TA-1740 ____________________________________

(E.Ektermane)
Ņemot vērā Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta š.g. 26.jūlija vēstulē Nr.04-01.06.2/688 minēto, jautājumu skatīt Valsts sekretāru š.g. 24.augusta sanāksmē.
 

 

Sanāksmi slēdz plkst.9.30

 

Valsts kancelejas direktora vietā –
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane