Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 36

2006.gada 21.septembrī

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

E.Ektermane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks N.Popens

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Preimate

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs


A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Nikuļceva

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

E.Cilinskis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā - juriskonsulte


N.Dubina

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītāja

S.Kerno

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nodaļas
vadītāja pienākumu izpildītājs

J.Stepiņš

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine


Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

A.Tomsone


Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājs,
izložu, totalizatora vai derību organizētājs, kas izmanto telekomunikācijas, iesniedz
paziņojumu par pārskata ceturksni"

VSS-1303____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iesniedzams ziņojums par azartspēļu un izložu organizēšanu"

VSS-1304____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu
piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""

VSS-1305____________________________________

(E.Ektermane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 3,
ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

VSS-1306____________________________________

(E.Ektermane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 10.augusta rīkojumā
Nr.407 "Par transportlīdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām""

VSS-1307____________________________________

(E.Ektermane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada
27.septembra noteikumos Nr.732 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""

VSS-1313____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos
Nr.252 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes
pārbaudes kārtību ārzemniekiem, kas ir tiesīgi pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju""

VSS-1314____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālo mēneša
darba algu un minimālo stundas tarifa likmi"

VSS-1300____________________________________

(Z.Miezaine, E.Ektermane)
1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
9.§

Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Sociālās integrācijas centrs" nolikums"

VSS-1301____________________________________

(V.Krievāns, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas
valsts atbalsta programmas projekts 2007.-2010.gadam

VSS-1299____________________________________

(E.Ektermane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu un programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par papildus finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam
2005/LV/16/C/PT/003 "Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā""

VSS-1316____________________________________

(E.Ektermane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas izpletņlēcēju
sagatavošanai un desantēšanai un veic izpletņlēcēju desantēšanu

VSS-1317____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības un
Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību sakaru jomā"

VSS-1318____________________________________

(V.Krievāns, E.Ektermane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§

Ceļu satiksmes drošības programmas projekts 2007.-2013.gadam

VSS-1319____________________________________

(V.Krievāns, E.Ektermane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""

VSS-1321____________________________________

(E.Ektermane)
1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Veselības ministrija, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
16.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""

VSS-1322____________________________________

(E.Ektermane)
1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 10.februāra rīkojuma
Nr.555 "Par valsts kustamās mantas nodošanu Valsts zemes dienesta turējumā" atcelšanu"

VSS-1323____________________________________

(E.Ektermane)
Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

VSS-1324____________________________________

(E.Ektermane)
Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Tieslietu ministrijas darbības stratēģijas projekts 2007.-2009.gadam

VSS-1325____________________________________

(V.Elksnis, Z.Miezaine, E.Ektermane)
1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un stratēģijas projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Valsts prezidenta Kancelejas, Saeimas Eiropas lietu komisijas, Saeimas Juridiskā biroja, Saeimas Juridiskās komisijas, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Latvijas Tiesnešu biedrības, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Zvērinātu notāru padomes, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes, Pasaules bankas, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes, Valsts cilvēktiesību biroja un sabiedriskās politikas centra "Providus" viedokli par stratēģijas projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Integrācija sabiedrībai" un Alternatīvās domstarpību risināšanas asociācija sniegs atzinumu par stratēģijas projektu.
 
20.§
Noteikumu projekts "Valsts slimnīcas "Leprozorijs" nolikums"

VSS-1302____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo kultūraugu un tiem radniecīgo savvaļas sugu,
lauksaimniecības dzīvnieku, mežu un zivju ģenētisko resursu ilgtermiņa saglabāšanas un
ilgtspējīgas izmantošanas programmas projekts 2006.-2009.gadam

VSS-1308____________________________________

(E.Ektermane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par institūciju un komercsabiedrību specializāciju
lauksaimniecības augu sugu ģenētisko resursu kolekcionēšanā, saglabāšanā,
raksturošanā, izvērtēšanā un izmantošanā"

VSS-1309____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Sēklu aprites likumā"

VSS-1310____________________________________

(E.Ektermane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu
atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" pamatkapitālā"

VSS-1311____________________________________

(E.Ektermane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"

VSS-1312____________________________________

(E.Ektermane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka A.Borovkova juridiskais birojs SIA "AB Grupa" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"

VSS-1320____________________________________

(E.Ektermane)

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam likumprojektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums""

VSS-1297____________________________________

(E.Ektermane)

1. Valsts kancelejai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""

VSS-1298____________________________________

(E.Ektermane)

1. Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.septembrim).
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

29.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kleistu iela 75 un Pāvu ielā 14,
nodošanu valsts aģentūras "Lietišķo sporta veidu centrs "Kleisti"" valdījumā"

VSS-314____________________________________

(A.Cinis, E.Ektermane)

Neatsaukt 2006.gada 9.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.10 28.§), ņemot vērā, ka rīkojuma projekts līdz š.g. 28.septembrim tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
30.§
Likumprojekts "Par Eiropas ainavu Konvenciju"

VSS-330____________________________________

(I.Kukute, E.Ektermane)

Neatsaukt 2006.gada 9.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.10 33.§), ņemot vērā, ka likumprojekts līdz š.g. 28.septembrim tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma - zemes gabala Rīgā, Aplokciema ielā, daļas pirkšanu"

VSS-331____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 9.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.10 34.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

32.§

Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-644
TA-2499 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, E.Ektermane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma maiņu"

VSS-391
TA-2387 ____________________________________

(J.Maršāns, D.Tauriņš, I.Preimate, A.Bauers, E.Ektermane)

1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, ņemot vērā, ka Finanšu ministrija un Ekonomikas ministrija uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu rīkojuma projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Satiksmes ministrijai:
3.1. ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto, pievienot rīkojuma projektam aktuālu eksperta atzinumu.
3.2. rīkojuma projektu un eksperta atzinumu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Kronvalda bulvārī 6,
ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" pamatkapitālā"

VSS-606
TA-2402 ____________________________________

(A.Bauers, D.Tauriņš, A.Dobrājs, I.Nikuļceva, E.Ektermane)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. jautājumu par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Kronvalda bulvārī 6, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" pamatkapitālā sagatavot izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu;
2.2. pēc jautājuma izskatīšanas Ministru kabinetā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par rīkojuma projekta turpmāko virzību.
 
35.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"

VSS-722
TA-2443 ____________________________________

(V.Krievāns, E.Piruška, D.Tauriņš, N.Popens, E.Rinkēvičs, I.Burmistrs, I.Kukute, I.Zalpētere, I.Alliks, L.Straujuma, E.Ektermane)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ministrijām (sekretariātam) divu nedēļu laikā sagatavot finanšu aprēķinus par nepieciešamajiem līdzekļiem noteikumu projektā paredzēto prasību īstenošanai un iesniegt tos Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam.
3. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam:
3.1. apkopot ministriju (sekretariāta) iesniegtos finanšu aprēķinus un sagatavot attiecīgu informāciju, kā arī izvērtēt nepieciešamību attiecīgi precizēt noteikumu projekta anotāciju;
3.2. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
3.3. papildināt noteikumu projekta VII nodaļu "Domēna vārdi un e-pasta adrešu vārdi" ar punktu atbilstoši Aizsardzības ministrijas priekšlikumam;
3.5. precizēto noteikumu projektu, šī protokollēmuma 3.1.apakšpunktā minēto informāciju un, ja nepieciešams, precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai virzīt noteikumu projektu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc šī protokollēmuma 3.punktā dotā uzdevuma izpildes.
 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 9.50

 

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane