Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.36

2009.gada 17.septembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās


E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Palma -Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Bundulis

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

S.Šķiltere

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas tehniskās vienošanās par ieguldījumu uzņemošās valsts atbalsta sniegšanā gaisa telpas patrulēšanas operācijai Viļņas lidostā denonsēšanu"

VSS-1362
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai protokollēmuma projektu, noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra rīkojumā Nr.933 "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai darba grupā starptautiskajai sadarbībai holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā""

VSS-1369
____________________________________

(E.Dreimane)

Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Mājokļu attīstības konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-1337
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-1338
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"

VSS-1339
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministrija, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Konkurences padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Lidlauks Rēzekne", Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā"

VSS-1340
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (195.saraksts)"

VSS-1341
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumos Nr.257 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām""

VSS-1344
____________________________________

(D.Lucaua, E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.164 "Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība""

VSS-1345
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.93 "Aizsprostu un hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma kontrolmērietaišu aizsardzība un aizsargjoslu noteikšanas metodika""

VSS-1346
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.94 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un lejpus aizsprostiem""

VSS-1347
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 8.novembra noteikumos Nr.841 "Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība""

VSS-1348
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu""

VSS-1349
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.424 "Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""

VSS-1350
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 17.oktobra noteikumos Nr.852 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 229-06 "Hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves""

VSS-1351
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.131 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap aizsprostiem""

VSS-1352
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.638 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem""

VSS-1370
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1005 "Noteikumi par muitas parāda galvojuma piemērošanu Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs""

VSS-1371
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem"

VSS-1372
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Putniņu ielā 3B, Tukumā, Tukuma novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-1373
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Liepājas Jūrniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1364
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Malnavas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1365
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Daugavpils medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1366
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas Tehniskās koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1367
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.209 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu shēmas apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

VSS-1368
____________________________________

(S.Zvidriņa, D.Lucaua, E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"

VSS-1360
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Konkurences padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
27.§
Informatīvais ziņojums par valodu intelekta tehnoloģiju centru

VSS-1363
____________________________________

(I.Freiberga, E.Dreimane)

Kultūras ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīgas apvedceļš – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1361
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi"

VSS-1342
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Vekseļu likumā"

VSS-1343
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Zvērinātu notāru padomes viedokli par likumprojektu.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

VSS-1353
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.844 "Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība""

VSS-1354
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par veterinārajām prasībām dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu"

VSS-1355
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Meža atjaunošanas noteikumi"

VSS-1356
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Konkurences padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas noteikumi"

VSS-1357
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministrija, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"

VSS-1358
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministrija, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 

Atsaucamie projekti

37.§
Noteikumu projekts "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā"

VSS-1359
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu""

VSS-302
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 26.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.8 6.§).
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta noteikumos Nr.258 "Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums""

VSS-1264
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 27.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.33 7.§).
 
40.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.443 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""

VSS-906
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 11.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.23 39.§).
 
41.§
Elektronisko identifikācijas karšu koncepcijas projekts

VSS-2033
____________________________________

(A.Stucka, I.Pētersone, E.Dreimane)

Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto informāciju, neatsaukt 2008.gada 11.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta koncepcijas projektu (prot. Nr.49 37.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 2.oktobrim.
 
42.§
Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepcijas projekts 2009.-2013.gadam

VSS-299
____________________________________

(A.Stucka, I.Pētersone, E.Dreimane)

Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2009.gada 8.septembra vēstulē Nr.10.1-03/6250 minēto, neatsaukt 2009.gada 26.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.8 36.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 2.novembrim.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-308
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2009.gada 16.septembra vēstulē Nr.04.04-08.2/127 minēto, neatsaukt 2009.gada 26.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.8 38.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 12.oktobrim.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lidosta "Rīga" 40" Rīgas rajona Mārupes pagastā ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pamatkapitālā"

VSS-347
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 26.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.8 41.§).
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.905 "Noteikumi par Sporta medicīnas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-416
____________________________________

(J.Bundulis, E.Dreimane)

Ņemot vērā Veselības ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2009.gada 12.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.10 27.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 2.oktobrim.
 
46.§
Noteikumu projekts "Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras nolikums"

VSS-327
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 26.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.8 44.§).
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1081 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Arodapmācības un informācijas pasākumi" aktivitātē "Arodapmācības"""

VSS-583
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 9.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.14 52.§).
 

Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu

48.§
Par Valsts sekretāru sanāksmes 2009.gada 27.augusta protokollēmumu (prot. Nr.33 37.§) "Noteikumu projekts "Būvju klasifikācija""

TA-2642 ____________________________________

(Dž.Innusa, M.Lazdovskis, S.Šķiltere, E.Dreimane)

1. Izdarīt Valsts sekretāru sanāksmes 2009.gada 27.augusta protokollēmumā (prot. Nr.33 37.§) "Noteikumu projekts "Būvju klasifikācija"" grozījumu un izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.2. vienoties ar Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Juridisko departamentu par tiesību akta projekta sagatavošanu jautājumā par būves un telpu grupas lietošanas veida klasifikācijas kodu piemērošanas, uzraudzības un kontroles kārtību;".
2. Ja šī protokollēmuma 1.punktā minētā vienošanās tiek panākta, jautājums iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, ja vienošanās netiek panākta – Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 

 

49.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.649 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību""

TA-2485 ____________________________________

(I.Pētersone, N.Freivalds, I.Tukris, E.Dreimane)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt līdz 2009.gada 6.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātā Satiksmes ministrijas noteikumu projekta "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību" (VSS-1145) iesniegšanai Ministru kabinetā.
2. Iekšlietu ministrijai iesniegt priekšlikumus par noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.649 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību"" turpmāko virzību pēc šī protokollēmuma 1.punktā minētā noteikumu projekta iesniegšanas Ministru kabinetā.
 
50.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību"

TA-3150 ____________________________________

(R.Beinarovičs, E.Dreimane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

51.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-3257 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Aizsardzības ministrijā.
 
52.§
Par nākamo Valsts sekretāru sanāksmi

 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Noteikt, ka nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme notiks š.g. 1.oktobrī. Izsludināšanai Valsts sekretāru š.g. 1.oktobra sanāksmē piesakāmie tiesību aktu projekti sistēmā DAUKS iesniedzami š.g. 29.septembrī.
2. Noteikt, ka laika resursu taupības nolūkā ar š.g. 1.oktobri Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta sēdes darba kārtības projekts atsevišķi pa sadaļām netiek apspriests un precizējumi tajā tiek izdarīti saskaņā ar valsts sekretāru izteiktajiem priekšlikumiem (ja tādi ir). Analoģiska kārtība ar š.g. 1.oktobri tiek piemērota arī apspriežot izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pieteikto projektu sarakstu.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane