Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.30

2011.gada 4.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas vadītāja

I.Jurča

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Juridiskā departamenta vadītāja vietā - vadītāja vietniece

S.Līce

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.315 "Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru""

VSS-829
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.94 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un lejup aizsprostiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-840
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā" (Ekonomikas ministrija)

VSS-841
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā" (Zemkopības ministrija)

VSS-842
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā" (Finanšu ministrija)

VSS-843
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā" (VAS "Privatizācijas aģentūra")

VSS-844
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

VSS-860
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-861
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums Gada pārskatu likumā"

VSS-856
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Koncepcijas projekts "Vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas izveides un tās sasaistes ar vienoto valsts cilvēkresursu vadības sistēmu koncepcija"

VSS-857
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Biometrijas datu apstrādes sistēmas noteikumi"

VSS-837
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Satversmes aizsardzības biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā"

VSS-838
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitāla izmaiņām un valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības"

VSS-839
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Plāna projekts "Plāns dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012. – 2014.gadam"

VSS-852
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Labklājības ministrijai plāna projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Tiesībsarga biroja, Resursu centra sievietēm "Marta", Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla un Ziemeļu Ministru padomes biroja viedokli par plāna projektu.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"

VSS-853
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka SIA "Biznesa augstskola Turība" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
16.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par ģimenes valsts pabalsta sistēmas reformu"

VSS-864
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.327 "Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi""

VSS-846
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par autoceļiem""

VSS-847
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par inženierkomunikāciju estakādes Rīgā (bez adreses) saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-848
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1210 "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību""

VSS-849
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība"

VSS-850
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Satversmes aizsardzības biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija lūgs Drošības policijas un Militārās izlūkošanas un drošības dienesta viedokli par noteikumu projektu.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai"

VSS-851
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par maza apmēra prasībā izmantojamām veidlapām"

VSS-845
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.106 "Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums""

VSS-820
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Veselības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 15.augustam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem""

VSS-821
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Veselības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 15.augustam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""

VSS-822
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Veselības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 15.augustam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1972.gada Konvenciju par bakterioloģisko (bioloģisko) un toksisko ieroču izstrādāšanas, ražošanas un uzglabāšanas aizliegšanu un to iznīcināšanu""

VSS-854
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Likumprojekts "Zemes pārvaldības likums"

VSS-855
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Dabas fonds sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

VSS-858
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.547 "Slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība""

VSS-859
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 15.augustam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 29.maija noteikumos Nr.365 "Kartupeļu gaišas gredzenpuves apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība""

VSS-862
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"""

VSS-863
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""

VSS-836
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Valsts kancelejas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 15.augustam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
34.§
Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"

VSS-37
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 20.janvāra sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas projektu (prot. Nr.3 14.§).
 
35.§
Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

VSS-38
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 20.janvāra sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas projektu (prot. Nr.3 15.§).
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība""

VSS-1487
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Veselības ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 23.decembra sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas projektu (prot. Nr.48 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 11.augustam.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""

VSS-1332
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2011.gada 22.jūlijā vēstulē Nr.2.3-1/2589 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 2.decembra sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.45 110.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 15.oktobrim.
 
38.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-1332
____________________________________

(E.Dreimane)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane