Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.46

2011.gada 24.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Bundulis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Koncepcijas projekts "Valsts aizsardzības koncepcija"

VSS-1307
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Horvātijas Republiku par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai"

VSS-1309
____________________________________

(I.Gailīte)

Ārlietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 1.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.712 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi""

VSS-1308
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus""

VSS-1296
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Par grozījumiem Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Dibināšanas līgumā"

VSS-1297
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izņemšanas un iznīcināšanas kārtība un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs"

VSS-1302
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālām vajadzībām"

VSS-1310
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Disleksijas biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

VSS-1311
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība"

VSS-1298
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""

VSS-1299
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām""

VSS-1300
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā savāc un apsaimnieko iepakojumu, kuram nepiemēro depozīta sistēmu un kuru pieņem tirdzniecības vietā vai speciāli izveidotā iepakojuma pieņemšanas punktā, un par prasībām komersantiem, kuri pieņem šādu iepakojumu"

VSS-1301
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1303
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 5.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 16.augusa noteikumos Nr.650 "Lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""

VSS-1304
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 5.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.554 "Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem""

VSS-1305
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai""

VSS-1306
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 5.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-199
____________________________________

(J.Pūce, I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 24.februāra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.8 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.februārim.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pirotehniķa sertifikāta iegūšanu un par pirotehniķa sertifikātu, tā dublikātu un atkārtotu pirotehniķa sertifikātu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību"

VSS-433
____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, I.Gailīte)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 5.maija sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.18 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 15.decembrim.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par ERAF darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekta "Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai" sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"

VSS-440
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2011.gada 23.novembra vēstulē Nr.3592 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 5.maija sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.18 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 30.decembrim.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par valodu intelekta tehnoloģiju centra "Valodu krasts" projekta virzību"

VSS-441
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2011.gada 23.novembra vēstulē Nr.3592 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 5.maija sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.18 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 30.decembrim.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.157 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu""

VSS-498
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 11.novembra vēstulē Nr.18-1e/16930 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 19.maija sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.20 34.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 22.decembrim.
 
22.§
Noteikumu projekts "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība"

VSS-498
TA-2738 ____________________________________

(M.Rāzna, M.Lazdovskis, M.Čakste, G.Kauliņš, L.Medina, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta anotāciju, svītrojot atsauci uz Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumiem Nr.488 „Noteikumi par valsts nodevu par visu veidu ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu atļauju un speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu, kā arī to derīguma termiņa pagarināšanu”, kā arī papildināt ar izvēlētā modeļa - valsts nodeva ir maksājama tikai gadījumā, ja attiecībā uz privātpersonu ir pieņemts labvēlīgs lēmums, savukārt gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt atļauju, valsts nodeva nav maksājama - pamatojumu;
2.2. noteikumu projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atbalstīt priekšlikumu, ka jautājums par valsts nodevas maksāšanas problēmām un vienotas prakses ievērošanu detalizētāk izvērtējams Finanšu ministrijas gatavotajā informatīvajā ziņojumā "Par valsts (pašvaldību) nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un nodevu sistēmas pilnveidošanu" (VSS-1193; Izsludināts Valsts sekretāru 2011.gada 27.oktobra sanāksmē (prot. Nr.42 9.§)).
 
23.§
Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 31.oktobrim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros

VSS-498
TA-2738 ____________________________________

(D.Rancāne, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
 
24.§
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

VSS-498
TA-2738 ____________________________________

(A.Teikmanis, I.Pētersone-Godmane, U.Lielpēters, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:35

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte