Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.7

2012.gada 16.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Skujiņa

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurora pienākumu izpildītājs

A.Ostapko

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Pārresoru koordinācijas centra konsultants V.Vesperis

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 8:45

1.§
Informatīvais ziņojums "Par sadarbību ar latviešu diasporu ārzemēs un nepieciešamību definēt valdības politiku šai sadarbībai"

VSS-164
____________________________________

(E.Dreimane)

Ārlietu ministrijai informatīvo ziņojumu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Par Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā"

VSS-165
____________________________________

(I.Skujiņa, A.Teikmanis, V.Reitere, E.Dreimane)

Ārlietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 23.februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.195 "Mašīnu drošības noteikumi""

VSS-152
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-148
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība""

VSS-149
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Latvijas Republikas valdības un Gērnsi Valstu līgums par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem"

VSS-150
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" 2.4.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu""

VSS-151
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Sociālās integrācijas un izglītības centrs "Spars""

VSS-159
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm"

VSS-160
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Novikontas Jūras koledžas nolikums"

VSS-156
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""

VSS-161
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 27.februārim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra noteikumos Nr.619 "Noteikumi par zudušu identificējamu elektronisko sakaru galiekārtu centralizētas izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu""

VSS-162
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 27.februārim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības izmanto pirmpirkuma tiesības valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka teritorijā"

VSS-163
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""

VSS-146
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Tiesu administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-147
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"

VSS-153
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus"

VSS-154
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru"

VSS-155
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas ezeri" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā "Kuplā priede", Ragaciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā"

VSS-157
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.286 "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā""

VSS-158
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-199
____________________________________

(J.Pūce, E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 24.februāra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.8 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 16.martam.
 
22.§
Koncepcijas projekts "Vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas izveide un tās sasaiste ar vienoto valsts cilvēkresursu vadības sistēmu koncepcija"

VSS-857
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2012.gada 3.februāra vēstulē Nr.22-1-02/737 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 4.augusta sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.30 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 31.martam.
 
23.§
Koncepcijas projekts "Par profesionālās izglītības programmu turpmāko īstenošanu"

VSS-827
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 29.jūlija sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.29 16.§).
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par valodu intelekta tehnoloģiju centra "Valodu krasts" projekta virzību"

VSS-441
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 15.februāra vēstulē Nr.3.2-3/594 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 5.maija sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas informatīvo ziņojumu(prot. Nr.18 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 24.februārim.
 
25.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas saprašanās memorandu par starptautisko viesabonēšanas tarifu samazināšanu"

VSS-1112
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2012.gada 3.februāra vēstulē Nr.03-05/582 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 6.oktobra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.39 21.§).
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām"

VSS-346
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 3.februāra vēstulē Nr.2.18-1e/1712 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 7.aprīļa sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.14 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.aprīlim.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:20

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane