Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.17

2012.gada 26.aprīlī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas vēstnieks - direkcijas vadītājs

A.Bērtulis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

S.Sidiki

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Grafa

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Pārresoru koordinācijas centra nodaļas vadītājs V.Vesperis

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija instrukcijā
Nr.6 "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un
Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi""

VSS-442
____________________________________

(E.Dreimane)

Ārlietu ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos
Nr.480 "Vienotā pakalpojumu portāla informācijas apmaiņas kārtība""

VSS-443
____________________________________

(S.Sidiki, E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Tūrisma attīstības valsts aģentūras nolikums"

VSS-444
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumu
Nr.6 "Noteikumi par Tūrisma attīstības valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-445
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 9.maijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā""

VSS-446
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamā mājā Lielā ielā 1A, Daugavpilī,
esošo dzīvokļu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-447
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Par Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un
tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses"

VSS-451
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu, līguma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un
Kalugas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"

VSS-459
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 7.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos
Nr.537 "Noteikumi par trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības reģistrācijas iesnieguma veidlapas paraugu un
atzinuma veidlapas paraugu par trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības atbilstības reģistrēšanas nosacījumiem,
atzinuma sagatavošanas un nosūtīšanas kārtību""

VSS-434
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004. gada 31. augusta noteikumu
Nr.749 "Noteikumi par bezmantinieku kapitāla daļu pārņemšanu un pārdošanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-435
____________________________________

(M.Lazdovskis, J.Pūce, S.Bajāre, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija neizsludina noteikumu projektu.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā"

VSS-436
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par noteikumu projektu.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"

VSS-437
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos
Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti
"Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"""

VSS-438
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"

VSS-439
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos
Nr.966 "Noteikumi par to trešo valstu sarakstu, kuru normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām"'

VSS-440
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

VSS-448
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu
Nr.972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un
prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinoties ar valsts budžetu""

VSS-452
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

VSS-453
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-454
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

VSS-455
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Sporta medicīnas valsts aģentūras likvidāciju un
tiešās pārvaldes iestādes "Valsts sporta medicīnas centrs" izveidošanu""

VSS-441
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas Starpvaldību komisijās"

VSS-449
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"

VSS-450
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos
Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli"

VSS-456
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā
Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda
attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-457
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Valsts augļkopības institūta īpašumā"

VSS-458
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
Atsaucamie projekti

27.§
Informatīvais ziņojums "Par analītisko būvizmaksu katalogu"

VSS-1315
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 1.decembra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.47 2.§).
 
28.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija izveidi"

VSS-1122
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 16.aprīļa vēstulē Nr.15-1/1453 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 13.oktobra sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.40 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 15.maijam.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju funkcionālo zonu noteikšanas metodiku"

VSS-1213
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 13.aprīļa vēstulē Nr.3.18-1e/6365 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 27.oktobra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.42 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 27.jūlijam.
 
Informatīvie jautājumi

30.§
Par projektu pieteikšanu izsludināšanai š.g. 3.maija Valsts sekretāru sanāksmē

VSS-1213
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā, ka 1.maijs ir svētku diena un brīvdiena, š.g. 3.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai piesakāmie projekti iesniedzami sestdien, š.g. 28.aprīlī līdz plkst.12.00.
Informācija par papildu pieteikšanos atzinuma sniegšanai vai atteikšanos no atzinuma sniegšanas, kā arī par anotācijas papildu sadaļas aizpildīšanas pieprasījumu pieteiktajam projektam sniedzama Ministru kabineta kārtības ruļļa 78. un 80.punktā noteiktajā termiņā.
 
Slēgtā daļa

31.§
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

VSS-1213
____________________________________

(A.Bērtulis, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 
32.§
Par informācijas aizsardzību

VSS-1213
____________________________________

(J.Kažociņš, R.Ottis, J.Sārts, V.Teivāns, M.Arājs, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Satversmes aizsardzības biroja sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:00

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane