Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 48

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.48

2012.gada 29.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

V.Feodorova

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Spiridonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieces pienākumu izpildītāja

I.Soloveja

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas valsts ģērboni""

VSS-1204
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Valsts prezidenta kancelejas viedokli par likumprojektu.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par nākamās, 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas pilnveidošanu"

VSS-1205
____________________________________

(I.Jaunzeme, E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-1206
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 12.maija rīkojumā
Nr.306 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu""

VSS-1195
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā
Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un
Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšana"""

VSS-1209
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā
Nr.747 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes un
Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un
patvēruma meklētāju centra ēku (būvju) Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B, nomas maksas,
aprīkojuma iegādes, komunālo maksājumu un pārcelšanās izdevumu segšanai""

VSS-1210
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

VSS-1211
____________________________________

(I.Jaunzeme, E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Koncepcijas projekts "Fizisko personu reģistra koncepcija"

VSS-1212
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Iekšlietu ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas viedokli par koncepcijas projektu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums"

VSS-1196
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" likvidāciju"

VSS-1197
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1198
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Vaļņu ielā 30,
ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Autotransporta direkcija" pamatkapitālā"

VSS-1199
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos
Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""

VSS-1203
____________________________________

(I.Jaunzeme, E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos
Nr.563 "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz
darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm""

VSS-1200
____________________________________

(M.Lazdovskis, J.Spiridonovs, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos
Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un
iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas
vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""

VSS-1201
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos
Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām,
kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē""

VSS-1202
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Ģenētisko resursu mežaudžu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtība"

VSS-1207
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministra kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos
Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība""

VSS-1208
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija lūgs Konkurences padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
Atsaucamie projekti

19.§
Informatīvais ziņojums "Par sadarbību ar latviešu diasporu ārzemēs un nepieciešamību definēt valdības politiku šai sadarbībai"

VSS-164
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ārlietu ministrijas 2012.gada 16.novembra vēstulē Nr.06/61-4392 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 16.februāra sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.7 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 28.decembrim.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos
Nr.468 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu""

VSS-530
____________________________________

(A.Teikmanis, E.Dreimane)

Ņemot vērā Ārlietu ministrijas pārstāvja ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 24.maija sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.21 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 30.maijam.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes,
sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-470
____________________________________

(R.Muciņš, E.Dreimane)

Ņemot vērā Veselības ministrijas pārstāvja ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 10.maija sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.19 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 20.decembrim.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos
Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""

VSS-484
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 21.novembra vēstulē Nr.2.18-1e/15246 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 17.maija sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.20 21.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.februārim.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos
Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""

VSS-524
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 21.novembra vēstulē Nr.2.18-1e/15245 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 24.maija sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.21 23.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.februārim.
 
Slēgtā daļa

24.§
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

VSS-524
____________________________________

(E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:20

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane