Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.9

2013.gada 7.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas departamneta direktors - politiskais direktors

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Batare

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Valsts kontroles pārstāvis

J.Gustiņš

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītāja

E.Jurkjāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece
L.Milenberga

 Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijas projekts

VSS-231
____________________________________

(I.Alliks, L.Medina, J.Garisons, I.Gailīte)

1. Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 21.martam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas viedokli par projektu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""

VSS-218
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Ģenerālprokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta un Drošības policijas viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa"

VSS-199
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.952 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās""

VSS-200
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par noteikumu projektu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.735 "Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai""

VSS-226
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Par Vidzemes Augstskolas Satversmes grozījumiem"

VSS-230
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Valsts valodas centra viedokli par likumprojektu.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"

VSS-232
____________________________________

(G.Puķītis, D.Lucaua, I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""

VSS-203
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""

VSS-207
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.805 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu""

VSS-219
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""

VSS-220
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par civilstāvokļa aktu reģistrāciju"

VSS-221
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Laulības reģistrācijas kārtība ieslodzījuma vietā"

VSS-222
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""

VSS-223
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata zīmi"

VSS-224
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

VSS-225
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-201
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

VSS-202
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Koncepcijas projekts par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas uzlabošanu

VSS-206
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par projektu.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.jūnija rīkojumā Nr.354 "Par Austrumlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013.gadam""

VSS-208
____________________________________

(L.Medina, G.Kauliņš, I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, rīkojuma projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 18.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.jūnija rīkojumā Nr. 353 "Par Dienvidlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013.gadam""

VSS-209
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, rīkojuma projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 18.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.novembra rīkojumā Nr. 718 "Par Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.-2013.gadam""

VSS-210
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, rīkojuma projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 18.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 6.marta rīkojumā Nr. 114 "Par Malienas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.-2013.gadam""

VSS-211
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, rīkojuma projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 18.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.jūnija rīkojumā Nr. 355 "Par Piejūras reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013.gadam""

VSS-212
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, rīkojuma projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 18.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.septembra rīkojumā Nr.589 "Par Pierīgas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013.gadam""

VSS-213
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, rīkojuma projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 18.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.oktobra rīkojumā Nr. 641 „Par Ventspils reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.-2013.gadam”

VSS-214
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, rīkojuma projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 18.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.augusta rīkojumā Nr. 494 „Par Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.-2013.gadam”

VSS-215
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, rīkojuma projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 18.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.oktobra rīkojumā Nr.613 "Par Zemgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013.gadam""

VSS-216
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, rīkojuma projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 18.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1033 "Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai""

VSS-217
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""

VSS-227
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 18.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""

VSS-228
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem mežsaimniecības jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"

VSS-229
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1178 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""

VSS-204
____________________________________

(I.Gailīte)

Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra instrukcijā Nr.1 "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu""

VSS-205
____________________________________

(I.Gailīte)

Valsts kancelejai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

35.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pārdošanu, kas atrodas Moljēra avēnijā 158, Briselē, Beļģijas Karalistē"

VSS-830
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 16.augusta sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.33 2.§).
 
36.§
Rīcības plāna projekts "Latvijas dalības nodrošināšanai Atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā"

VSS-831
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 16.augusta sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas rīcības plāna projektu (prot. Nr.33 3.§).
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas Jūras ielā 8, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"

VSS-919
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2013.gada 27.februāra vēstulē Nr.412-1-1925 minēto, neatsaukt 2012.gada 13.septembra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.37 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 13.jūnijam.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveides projekta uzraudzības padomes sastāvu"

VSS-912
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 22.februāra vēstulē Nr.01-07.3.3/986 minēto, atsaukt 2012.gada 13.septembra sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.37 11.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

39.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpniecisko energoauditu"

VSS-912
TA-1229 ____________________________________

(L.Medina, J.Pūce, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt anotāciju atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Tieslietu ministriju un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā"

VSS-912
TA-372 ____________________________________

(L.Medina, A.Laurinovičs, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt anotāciju, norādot valsts informācijas sistēmas pārzini un finanšu līdzekļu avotu sistēmas izveidošanai un uzturēšanai, un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie ziņojumi

41.§

Par situāciju Finanšu ministrijas resorā izmantotās centralizētās finanšu vadības, grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas Horizon pielāgošanas euro

VSS-912
TA-372 ____________________________________

(S.Bajāre, L.Medina, D.Kalsone, J.Pūce, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāvju sniegto informāciju.
 
42.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-912
TA-372 ____________________________________

(I.Gailīte)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 
43.§
Ziņojums par nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropadomes 2013.gada 14.-15.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

VSS-912
TA-372 ____________________________________

(A.Teikmanis, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju un atzīmēt, ka atzinumi par nacionālo pozīciju Nr.1 Ārlietu ministrijā iesniedzami līdz 2013.gada 7.marta plkst. 16.00.
 

Slēgtā daļa

44.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

VSS-912
TA-372 ____________________________________

(A.Teikmanis, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

Valsts kancelejas direktora vietā

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte