Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.7

2014.gada 20.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja vietā - departamenta direktore

V.Feodorova

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eberhards

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve

D.Dzilna

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietā - nodaļas vadītājs V.Vesperis

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

VSS-167
____________________________________

(E.Dreimane)

Ārlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Viesītes pagastā, Viesītes novadā, privatizāciju"

VSS-169
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Kurpnieki", Barkavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-170
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Rušiņi", Īvānos, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-171
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zviedru ielā 8, Liepājā, domājamo daļu pārdošanu"

VSS-152
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību"

VSS-153
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-154
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 1B, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, pārdošanu"

VSS-155
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Instrukcijas projekts "Iesnieguma par atļauju saglabāt Latvijas vai citas valsts pilsonību izskatīšanas kārtība"

VSS-160
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Iekšlietu ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par instrukcijas projektu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""

VSS-161
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par 17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku "Gaudeamus" rīkošanu"

VSS-156
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 27. februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-157
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus""

VSS-158
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta noteikumos Nr.661 "Noteikumi par lidostai uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām""

VSS-159
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Sauka" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-168
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.135 "Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-172
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Medību noteikumi"

VSS-162
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 27. februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Ornitoloģijas biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""

VSS-163
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām""

VSS-164
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 3.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 6.jūnija rīkojumā Nr.252 "Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu Zemkopības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai "Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija valsts akciju sabiedrībai "Lauku attīstības fonds""""

VSS-165
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-166
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

22.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumos Nr.42 "Kārtība, kādā valsts sedz mācību maksu augstskolās studējošajiem""

VSS-1471
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 25.jūlija sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.29 29.§).
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.jūnija rīkojumā Nr.387 "Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta 2007. – 2013.gadam apstiprināšanu""

VSS-1501
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 25.jūlija sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.29 78.§).
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"

VSS-1502
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014. gada 19.februāra vēstulē Nr.14.18-le/1517 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 25.jūlija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.29 79.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 14.martam.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.novembra rīkojumā Nr.684 "Par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu 2007.-2013.gadam""

VSS-1505
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 25.jūlija sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.29 82.§).
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 5.oktobra rīkojumā Nr.615 "Par pilsētvides attīstības programmas URBACT II projekta 2007.-2013.gadam apstiprināšanu""

VSS-1506
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 25.jūlija sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.29 83.§).
 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.augusta rīkojumā Nr.556 "Par Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekta 2007. – 2013.gadam apstiprināšanu""

VSS-1507
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 25.jūlija sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.29 84.§).
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.augusta rīkojumā Nr.555 "Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC projekta 2007. – 2013.gadam apstiprināšanu""

VSS-1508
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 25.jūlija sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.29 85.§).
 
29.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumu Nr.682 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Pārrobežu sadarbība" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1575
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 8.augusta sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikuma projektu (prot. Nr.31 34.§).
 
30.§
Noteikumu projekts "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi"

VSS-1640
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014. gada 13.februāra vēstulē Nr.15.18-le/1290 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 15.augustā sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.32 30.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.jūnijam.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu"

VSS-171
____________________________________

(D.Lucaua, E.Dreimane)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 19. februāra vēstulē Nr.2.1-1e/658/2014 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 21.februāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.7 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.jūlijam.
 

Izskatāmie tiesību akti

32.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-172 ____________________________________

(M.Auders, L.Medina, S.Lūse, D.Lucaua, E.Dreimane)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.331 "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""


TA-173 ____________________________________

(M.Auders, L.Medina, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot rīkojuma projektu ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

34.§

Par e-iepirkumu sistēmu (17.12.2013. MK Not. Nr.1517)


 ____________________________________

(S.Zvidriņa, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 

Dažādi jautājumi

35.§

Dažādi jautājumi

____________________________________

(M.Lazdovskis, I.Gailīte, A.Antonovs, L.Medina, A.Eberhards, E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izpildot Ministru prezidenta 2014. gada 8. janvāra rezolūcijā Nr. 111-1/2 doto uzdevumu – iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācijas projekta realizācijas gaitu un konkrētiem priekšlikumiem tālākai rīcībai – pievienot projektam Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas atzinumu.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane