Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.22

2014.gada 12.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktores vietā - Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

V.Feodorova

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Šņucins

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - nodaļas galvenais speciālists

A.Strīķeris

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve

V.Reitere

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

VSS-536
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.948 "Noteikumi par zemessargiem izmaksājamo dienesta uzdevumu izpildes un apmācību kompensāciju, Zemessardzes veterānu priekšnieka algu, kā arī zemessarga mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību""

VSS-537
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Instrukcijas projekts "Par izdevumiem, kas saistīti ar ārvalstu delegāciju un atsevišķu ārvalstu personu uzņemšanu Latvijā"

VSS-542
____________________________________

(I.Gailīte)

Ārlietu ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju ieviešanas modelim"

VSS-516
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu"

VSS-517
____________________________________

(R.Kronbergs, V.Feodorova, I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 1.atlases kārtu "Energoefektivitātes pasākumi dzīvojamās ēkās""

VSS-518
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt finansējuma pieejamību komercdarbības attīstībai komersantiem dažādās attīstības stadijās un veicināt jaunu komersantu veidošanos" aktivitāti "Reģionālie biznesa inkubatori""

VSS-519
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par noteikumu projektu.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-520
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-521
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Kūrmājas prospektā 22, Liepājā privatizācijas izbeigšanu"

VSS-528
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.780 "Noteikumi par papildu deklarācijas par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu veidlapu un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu""

VSS-531
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""

VSS-532
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""

VSS-533
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""

VSS-522
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Informatīvais ziņojums "Par Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2009. –2018.gadam īstenošanu no 2009.gada līdz 2013.gadam"

VSS-523
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 17.augusta rīkojumā Nr.552 "Par atbalstu Latvijas Republikas dalībai Eiropas Speciālās izglītības attīstības aģentūrā""

VSS-524
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Informatīvais ziņojums "Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas grafiku vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs"

VSS-525
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""

VSS-526
____________________________________

(R.Kronbergs, E.Martinsons, I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt un novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas gadījumu skaitu, īstenojot preventīvus un kompensējošus pasākumus" 1.kārtas īstenošanu""

VSS-527
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas zinātnes strukturālās reformas īstenošanu līdz 2015.gada 1.jūlijam"

VSS-541
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Universitāšu asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Rektoru padomes un Valsts zinātnisko institūtu asociācijas viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1031 "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-540
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 1.kārtas projekta "Salu tilta kompleksa rekonstrukcija" ieviešanu"

VSS-529
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-530
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-544
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par likumprojektu.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja amata apliecības un amata zīmes veidu un lietošanas kārtību""

VSS-545
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījums Civillikumā"

VSS-546
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Zvērinātu notāru padomes un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes viedokli par likumprojektu.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

VSS-547
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Zvērinātu notāru padomes un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes viedokli par likumprojektu.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

VSS-548
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Zvērinātu notāru padomes un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes viedokli par likumprojektu.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

VSS-549
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Zvērinātu notāru padomes un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes viedokli par likumprojektu.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""

VSS-534
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"

VSS-535
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1521 "Noteikumi par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu""

VSS-538
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 25.jūnijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība"

VSS-539
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"

VSS-543
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka nodibinājums "Dzīvnieku policija" sniegs atzinumu par noteikumu projektu. 

Atsaucamie projekti

35.§

Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

VSS-1975
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 10.jūnija vēstulē Nr.521-1-8855 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 14.novembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.45 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.septembrim.


 
36.§
Likumprojekts "Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas likums"

VSS-1976
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 10.jūnija vēstulē Nr.521-1-8855 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 14.novembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.45 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.septembrim.


 
37.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-2024
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 30.maija vēstulē Nr.413-8205 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 28.novembra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.47 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 27.jūnijam.


 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.266 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu""

VSS-1982
____________________________________

(E.Martinsons, I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 14.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.45 25.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 12.jūlijam.
 
39.§
Pamatnostādņu projekts "Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam "Radošā Latvija""

VSS-1977
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2014.gada 11.jūnija vēstulē Nr.3.1.-1/1930 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 14.novembra sanāksmē izsludināto pamatnostādņu projektu (prot. Nr.45 29.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 14.jūlijam.


 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-1760
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2014.gada 3.jūnija vēstulē Nr.2.1-le/1823/2014 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 19.septembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.37 26.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.septembrim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

41.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""

TA-260 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, G.Puķītis, J.Kabanovs, I.Šņucins, I.Gailīte)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Finanšu ministrija uztur spēkā savus iebildumus.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu un anotāciju, ņemot vērā Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinumā minēto;
2.2. precizēto noteikumu projektu un anotāciju saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 135. punktu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

42.§

Par 2014.gada 26.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai piesakāmiem projektiem

TA-260 ____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā, ka 24.jūnijs ir svētku diena un brīvdiena, Valsts sekretāru 2014.gada 26.jūnija sanāksmē izsludināšanai piesakāmie projekti iesniedzami š.g. 20.jūnijā līdz plkst.12.00 un papildu pieteikšanās atzinuma sniegšanai vai atteikšanās no atzinuma sniegšanas veicama kā parasti trešdienā (25.jūnijā) līdz plkst.15.00.
 
43.§
Par Ministru prezidenta rīkojumiem, kas zaudējuši aktualitāti


TA-260 ____________________________________

(I.Dreģe, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par neaktuālajiem Ministru prezidenta rīkojumiem (zaudējuši aktualitāti vai jāaktualizē personālijas).
2. Valsts sekretāriem izvērtēt e-pastā saņemto apkopoto Ministru prezidenta rīkojumu sarakstu un līdz 20.jūnijam uz e-pastu inese.gailite@mk.gov.lv nosūtīt informāciju par Ministru prezidenta rīkojumiem, kas zaudējuši aktualitāti un par tiem, kas aktualizējami.
3. Valsts kanceleja atbilstoši saņemtajai informācijai sagatavos rīkojuma projektu par Ministru prezidenta rīkojumiem, kuri atzīstami par spēku zaudējušiem, savukārt ministrijām Valsts kancelejā iesniedzami aktualizējamie Ministru prezidenta rīkojuma projekti, un Valsts kancelejai tie sagatavojami parakstam.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:35

Valsts kancelejas direktores vietā -

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja