Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.26

2014.gada 10.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - politiskiais direktors

E.Stiprais

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors 

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

S.Mertena

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā departamenta direktors

M.Brencis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas galvenais speciālists

A.Strīķeris

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

G.Kurme

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece R.Osvalde

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"

VSS-621
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10. decembra noteikumos Nr.1440 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""

VSS-622
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veidojams, finansējums un sagatavojams Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos"

VSS-623
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atvaļinātajiem zemessargiem apmaksājamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un samaksas kārtību"

VSS-624
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumos Nr.887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts""

VSS-625
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Satura prasības rakstveida lēmuma projektam par veidu, kādā tiks veikti turpmākie maksājumi par pakalpojuma sniedzēju"

VSS-638
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"

VSS-639
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par biodegvielas izmantošanas veicināšanas pasākumiem"

VSS-640
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā (59.saraksts)"

VSS-641
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-642
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mazavotiņi", Ogsilā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, 544/1453 domājamo daļu pārdošanu"

VSS-614
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Pļavu ielā 4, Rēzeknē, domājamo daļu pārdošanu"

VSS-615
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Informatīvais ziņojums "Par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumentu, Eiropas Savienības iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas perioda palīdzības ietvaros līdz 2013.gada 31.decembrim"

VSS-616
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums"

VSS-629
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.118 "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi""

VSS-630
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalsta pasākumiem darba devējiem darbinieku papildu izglītošanā, atbalsta pasākumu īstenošanas kārtību un kritērijiem atbalsta saņemšanai"

VSS-617
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

VSS-618
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Nemateriālā kultūras mantojuma likums"

VSS-626
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-619
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sniedz sociālas rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un sociālas rehabilitācijas pakalpojumus vardarbību veikušām personām"

VSS-620
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par elektronisko sakaru infrastruktūras kartēšanas informācijas sistēmas izveidi"

VSS-631
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1079 "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem""

VSS-627
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus""

VSS-632
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"

VSS-633
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās ministrija lūgs Konkurences padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem""

VSS-634
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība""

VSS-635
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu"

VSS-636
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Likumprojekts "Par Tukuma novada un Engures novada robežu grozīšanu"

VSS-637
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-628
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

30.§

Likumprojekts "Dzīvojamo telpu īres likums"

VSS-2127
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 2.jūlija vēstulē Nr.413-1-9890 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 19.decembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.50 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 20.oktobrim.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju""

VSS-2128
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 2.jūlija vēstulē Nr.413-1-9890 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 19.decembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.50 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 20.oktobrim.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""

VSS-2092
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada 2.jūlija vēstulē Nr.01-05/3079 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 12.decembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.49 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.septembrim.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""

VSS-13
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2014.gada 1.jūlija vēstulē Nr.01-12.1/2318, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 9.janvāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.1 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.septembrim.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi""

VSS-2076
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 12.decembra sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.49 22.§).
 

Informatīvie jautājumi

35.§

Prezentācija par izsludināto noteikumu projektu "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi" (VSS-609)

VSS-2076
____________________________________

(R.Osvalde, S.Mertena, M.Lazdovskis, E.Upīte, I.Gailīte, B.Bāne, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Aicināt Pārresoru koordinācijas centru noteikumu projekta izstrādes procesā izvērtēt Valsts sekretāru sanāksmes dalībnieku izteikto viedokli, vai ir lietderīgi atteikties no koncepcijām - to vietā izstrādājot konceptuālos ziņojumus, vai ir lietderīgi atteikties no kopsavilkuma izstrādes attīstības plānošanas dokumentiem, vai ir lietderīgi paredzēt izstrādājamo attīstības plānošanas dokumentu apjoma ierobežojumus, izvērtēt priekšlikumu svītrot noteikumu projekta 21.punktu, kā arī izvērtēt izteikto viedokli par piedāvāto pamatnostādņu iniciēšanas kārtību un nepalielināt administratīvo slogu.
 

36.§

Valsts pārvaldes aktualitātes

VSS-2076
____________________________________

(E.Upīte, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par OECD Publiskās pārvaldes komitejas ekspertu vizītes rezultātiem un izteikt vislielāko pateicību visu institūciju pārstāvjiem, kas piedalījās vizītes organizatoriskā un saturiskā nodrošināšanā.
2. Atzīt par lietderīgu pirms OECD Publiskās pārvaldes komitejas ziņojuma septembrī Valsts kancelejai sniegt OECD papildus informāciju OECD norādītajās jomās.
3. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktu, Tieslietu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai divu nedēļu laikā sagatavot nepieciešamo informāciju angļu valodā un nosūtīt to uz e-pastu vk@mk.gov.lv un eva.upite@mk.gov.lv.
4. Pieņemt zināšanai informāciju par to, ka Tiesību aktu projekta ietekmes sākotnējās izvērtēšanas metodiskie norādījumi/ rokasgrāmata, kurā iekļauta arī administratīvā sloga aprēķināšanas metodika, ir pieejama Valsts kancelejas mājaslapā; http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/aktivitate1512/rokasgramatas-un-apmacibas/.
 
37.§
Par Ministru kabineta rīkojumiem, kas zaudējuši aktualitāti

VSS-2076
____________________________________

(I.Gailīte, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par neaktuālajiem Ministru kabineta rīkojumiem.
2. Valsts sekretāriem izvērtēt e-pastā saņemto apkopoto Ministru kabineta rīkojumu sarakstu un mēneša laikā uz e-pastu inese.gailite@mk.gov.lv nosūtīt informāciju ar pamatojumu Ministru kabineta rīkojumu atzīšanai par aktualitāti zaudējušiem.
3. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja atbilstoši saņemtajai informācijai sagatavos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē rīkojuma projektu par Ministru kabineta rīkojumiem, kuri atzīstami par spēku zaudējušiem.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:00

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane