Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 35

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.35

2014.gada 11.septembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietā - vēstnieks - direkcijas vadītājs

M.Selga

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - nodaļas galvenais speciālists

A.Strīķeris

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve

V.Reitere

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

VSS-838
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 18.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība"

VSS-828
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta privatizācijas izbeigšanu"

VSS-829
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Birzes ielā 3, Rīgā, privatizācijas izbeigšanu"

VSS-830
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"

VSS-831
____________________________________

(L.Medina, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 18.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadībā"

VSS-840
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.842 "Noteikumi par vispārējā valdības parāda klasifikāciju""

VSS-841
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projekts un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.904 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-836
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projekts un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""

VSS-837
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.163 "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-842
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Pamatnostādņu projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam"

VSS-843
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.852 "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-845
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanu"

VSS-834
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar nodarbinātības barometru" pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanu"

VSS-835
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1599 "Noteikumi par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību uz kuģiem""

VSS-844
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība""

VSS-839
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""

VSS-832
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 18.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un kārtību, kā arī darbības nosacījumiem un tās kontroli"

VSS-833
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

19.§

Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-683
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 24.jūlija sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.28 15.§).
 
20.§
Noteikumu projekts "Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība bitēm"

VSS-15
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2014.gada 3.septembra vēstulē Nr.5-2e/2837/2014 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 9.janvāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.1 21.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 9.decembrim.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitāla samazināšanu un valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 31, Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"

VSS-1444
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 10.septembra vēstulē Nr.2.18-le/8311 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 29.decembra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.51 15.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.janvārim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

22.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""

TA-1763 ____________________________________

(J.Golubevs, L.Medina, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka noteikumu projekta 104.punktā minētie ANO EEK Noteikumi valsts valodā ir pieejami Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē internetā.
3. Valsts kancelejai, pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas, noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

23.§

Informācija par sabiedrības līdzdalību

____________________________________

(E.Upīte, E.Dreimane)

1.Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju, ka turpmāk, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdes protokollēmuma (Prot. Nr. 45 45.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita samazināšanai"" 15.punkta izpildi – Valsts kancelejai stingri kontrolēt Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis", Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" (turpmāk – noteikumi Nr.970) un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" (turpmāk – instrukcija Nr.19) paredzēto procedūru ievērošanu,- ministrijām, iesniedzot izsludināšanai plānošanas dokumentu projektu, informatīvo ziņojumu projektu un tiesību aktu projektu, ņemt vērā, ka Valsts kanceleja sekos, vai tiek nodrošināta noteikumos Nr.970 paredzētā sabiedrības līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē, sekos instrukcijā Nr.19 noteiktajai sākotnējā (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācija) sagatavošanas kārtībai, kā arī sekos diskusiju dokumentu stadijai pirms tiesību aktu izsludināšanas Valts sekretāru sanāksmē, un konstatējot, ka tas netiek ievērots, ierosinās attiecīgo projektu neizsludināt.
2. Valsts kanceleja sadarbībā ar Tieslietu ministriju vērtēs ministriju sagatavoto tiesību aktu projektu kvalitāti un atbilstoši konstatētajām problēmām, piedāvās institūcijai nepieciešamās apmācības.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane